โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 3  มิถุนายน พ.ศ. 2477 ในที่ธรณีสงฆ์ บริเวณหน้าวัดนันติยาราม มีครู 2 คน  นักเรียน 38 คน มี นายบุญทา  อุตส่าห์  เป็นครูใหญ่ วันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2489  ได้ย้ายไปอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา  จัดสร้างอาคารเรียนขนาด 3  ห้องเรียน  โดยใช้งบประมาณของทางราชการ  จำนวน 19,000 บาท  มีนายสำราญ  อนันต๊ะ  เป็นครูใหญ่

             พ.ศ. 2516  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ได้มอบพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือประมาณ  900 เมตร เนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา พร้อมทั้งอาคารเรียนคล้ายแบบ 007 ใต้ถุนสูงจำนวน 9 ห้อง เรียนใช้งบประมาณ บก.สูงสุด 500,000 บาท  ทำการมอบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2517 โดยมีพลตรีฉลอม  วิสุมล ผู้อำนวยการพัฒนาภาคที่ 3 เป็นผู้มอบ นายสว่าง  เรือนแพง หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเชียงดาวเป็นผู้รับมอบ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษา ปีที่  1 – 7  โดยมี นายสำราญ  อนันต๊ะ เป็นครูใหญ่

             พ.ศ. 2526 ได้เริ่มจัดทำกิจกรรมอาหารกลางวันจากเงินบริจาคของคณะครูและได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 8,000 บาท

            พ.ศ. 2527  ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก ตามโครงการท้องถิ่นที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  และ พ.ศ. 2532   ได้รับอนุญาตทำการสอนอนุบาลชนบท ปีงบประมาณ 2533  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรงและซ่อมแซมอาคารเรียน

            20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2534  นายพายัพ  พงศ์สวัสดิ์  ผู้บริหารโรงเรียนคนเดิมได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่  โดยมีนายสมาน  สุรินต๊ะ  มาดำรงตำแหน่งแทน  ปีงบประมาณ 2534  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล   จำนวน 100,000  บาท  

            ปีงบประมาณ 2535 ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเล่ย์บอล จำนวน    80,000  บาท  และเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา

            ปีงบประมาณ  2538   ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล   จำนวน 128,000 บาท

            2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 นายประพันธ์  มูลปา ผู้บริหารโรงเรียนได้รับตำแหน่งใหม่   นายบรรเจิด  วิมลสุจริต ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน

            ในปีงบประมาณ 2544  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 102 / 26  เป็นอาคารชั้นเดียว  3  ห้องเรียน   งบประมาณ 990,000 บาท 

            ปีงบประมาณ 2545  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำอีก  4  ที่นั่ง งบประมาณ  90, 900  บาท

            ปีการศึกษา 2546 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล จำนวน 2 ห้องเรียนสร้างเสร็จเมื่อปี                  พ.ศ. 2548 โดยเงินบริจาคเงินและแรงกายของผู้ปกครองและประชาชน เป็นเงินประมาณ 500,000 บาท

            ในปีงบประมาณ 2547  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105 / 29 เป็นอาคารใต้ถุนสูง  4  ห้องเรียน งบประมาณ 1,689,900  บาท

            ในปีงบประมาณ 2549 ได้รับงบประมาณสร้างห้องเรียนเพิ่มเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ สปช.105/ 29 จำนวน 4 ห้องเรียน  งบประมาณ  440,000 บาท

            ปีงบประมาณ 2550 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน กรป.กลาง  71,800 บาท

            เดือนเมษายน พ.ศ. ผู้ปกครองนักเรียนพร้อมด้วยประชาชน  ได้ร่วมกันก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนโดยบริจาคเงินและแรงกาย เป็นเงินประมาณ 400,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2550 สร้างเวทีการแสดง ณ อาคารเอนกประสงค์ และสร้างห้องคหกรรม

            ปี พ.ศ. 2550 ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมทั้งติดตั้งกระแสไฟเป็น 3 เฟต ใช้งบประมาณ 100,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2550 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณสร้างห้องน้ำแบบ 604/29 จำนวน 4 ห้องงบประมาณ 240,000 บาท 

            ปี พ.ศ. 2551  ได้สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 7 เมตร ยาว 80 เมตร ผ่านหน้าอาคารเรียน  105/ 29 โดยความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน งบประมาณ 300,000 บาท 

            ปี พ.ศ. 2552  ได้สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4เมตร ยาว 80 เมตร ผ่านหน้าอาคารเรียน กรป.กลางโดยความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน งบประมาณ 200,000 บาท 

            ปี พ.ศ. 2552  ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรธรณี  1,200,000 บาท สร้างโรงผลิตน้ำดื่มสะอาด  รับมอบเมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2553

            ปี พ.ศ. 2553 ได้สร้างอาคารคอมพิวเตอร์กว้าง 10 เมตร ยาว 24  เมตร ด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน

            ปี พ.ศ. 2553 ได้สร้างห้องน้ำจำนวน  1 ห้อง ห้องส้วม  2  ที่นั่ง  ด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน

            ปี พ.ศ. 2554 ได้รับการคัดเลือก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

  เชียงใหม่เขต 3 ให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  ได้รับจัดสรรงบประมาณดังต่อไปนี้

            - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ  ฝ.30  พิเศษ   งบประมาณ งบประมาณ  232,000  บาท

            - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา 0.12  เมตร กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  60   เมตร  และ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา 0.12  เมตร  กว้าง  4  เมตร  ยาว  70.67   เมตร   งบประมาณ 227,600  บาท

  - ก่อสร้าง รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง  (ลวดตาข่ายถักกรอบเหล็ก ช่วงเสา  2.9  เมตร) ฐานรากตอกเสาเข็ม   งบประมาณ  568,300  บาท

            ปี พ.ศ.2554  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.) ในการก่อสร้างอาคารห้องสมุด สำหรับโรงเรียนสังกัด  สพฐ. จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ  1,569,000 บาท

            ปัจจุบันปีการศึกษา 2562 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้าราชการครู จำนวน 18 คน พนักงานราชการ 1  คน ครูทำการสอนทั้งสิ้น 19 คน ครูธุรการโรงเรียน 1 คน นักการภารโรง 1  มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 433 คน  โดยมี นายโสภณ ท้าวแก้ว เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-25 20:42:06 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-045125 อีเมล์: tkp_school_cm@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฐิตารีย์ แสงสุวรรณ โทรศัพท์: 0857159449 อีเมล์: ่jawbannok.ja@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]