โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  ( Mission )

  1. พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  2.  ให้การบริการจัดการศึกษาโดยให้โอกาสทางการศึกษาครอบคลุมเขตบริการอย่างเสมอภาค
  3.  พัฒนาหลักสูตร  การบวนการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  4.  พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
  5.  พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อการสื่อสารในกลุ่มประเทศอาเซียนและสากล
  6.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
  7.  พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยของผู้เรียน
  8.  พัฒนาส่งเสริมด้านสุภาพกาย และสุภาพจิต  ของผู้เรียน
  9. พัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยเน้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  10. ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ  การอนุรักษ์วัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  11. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
  12. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  13.  ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเอง โรงเรียนและสังคม

   

  เป้าประสงค์  ( Corporate   Objectives )

  1.   จัดการบริหารโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  2.   จัดการศึกษาให้ครอบคลุมเขตบริการ อย่างเสมอภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
  3.    ยกผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 4 ต่อปีการศึกษา
  4.   มุ่งเน้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  5.   เพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนในการสื่อสาร
  6.   สืบค้นข้อมูลทางการศึกษา และนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
  7.   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยและจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
  8.   ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของผู้เรียน
  9.   ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  10. ส่งเสริมศิลปะและอนุรักษ์วัฒนธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
  11. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
  12. มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-25 20:42:06 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-045125 อีเมล์: tkp_school_cm@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฐิตารีย์ แสงสุวรรณ โทรศัพท์: 0857159449 อีเมล์: ่jawbannok.ja@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]