โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 


 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 •                                       ยุทธศาสตร์

   

  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง  มีกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ ดังนี้

  กลยุทธ์ ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และ

                    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน             

  กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้เข็มแข็งโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) บน

                   พื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล

  กลยุทธ์ ที่  3 ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัด

                    การศึกษา

  กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากร สู่มาตรฐานวิชาชีพ โดยส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเอง

                    อย่างต่อเนื่อง                   

  กลยุทธ์ ที่  5 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ โดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน     

                    ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบนิเวศ ติดตามควบคุม กำกับการประเมินผลการ

                   ดำเนินงาน และกระจายอำนาจสู่หน่วยปฏิบัติ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-25 20:42:06 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-045125 อีเมล์: tkp_school_cm@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฐิตารีย์ แสงสุวรรณ โทรศัพท์: 0857159449 อีเมล์: ่jawbannok.ja@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]