• ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลพื้นฐาน

  ๑. ข้อมูลทั่วไป         

   

           ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปางสัก  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๑๒ ถนน โชตนา ตำบล แม่สูน อำเภอ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๑๐  โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๓๔๖๔๙๔  โทรสาร ๐๕๓ - ๓๔๖๔๙๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๓  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด รวม ๒๐๗  คน

            มีเขตพื้นที่บริการ ๔  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ๒  บ้านปางสัก , หมู่ที่ ๑๐  บ้านสันมะเฟือง หมู่ที่ ๑๒  บ้านสันมะม่วง และหมู่ที่ ๗  บ้านหนองยาว (รับบริการนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑)

         ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านปางสักก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๔๖๕  เปิดสอนชั้น ป.๑ ถึง ชั้น ป.๔  ชาวบ้านซื้อที่ดิน บริจาค  ๒๕ ไร่  และจัดสร้างอาคารชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๐๘    มูลนิธิไทย  -    อเมริกัน    จัดสร้างอาคาร ๑  หลังห้องเรียน  มี   นายก้อนจันทร์    บุญทาวงศ์   เป็นครูใหญ่คนแรก   

  พ.ศ. ๒๕๑๓    จัดสร้างถังประปาโดยกรมอนามัย

            พ.ศ.  ๒๕๒๐   สร้างอาคาร ๐๑๗ ขนาด ๔ ห้องเรียน และต่อเติมชั้นล่าง 

  พ.ศ.  ๒๕๒๕   สร้างอาคารเอนกประสงค์ 

  พ.ศ.  ๒๕๒๗   ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอล ฟ ๓ ขนาด ๗๒ × ๑๐๙ เมตร  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  พ.ศ. ๒๕๒๙    สร้างส้วม  สปช. ๒  ที่นั่งแบบ ๖๐๑/๒๖

  พ.ศ.  ๒๕๓๐   สร้างถังน้ำฝน ฝ. ๓๓ จำนวน  ๓  ถัง  ชาวบ้านร่วมบริจาค สร้างรั้วคอนกรีต ด้านหน้า  ๙๐  ช่อง

  พ.ศ.  ๒๕๓๐   เริ่มเปิดสอนชั้น ม.๑ 

  พ.ศ. ๒๕๔๑    ชาวบ้านบริจาคสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๔  ห้องเรียน  ๑๐๐,๐๐๐บาท 

  วันที่  ๒๓  ธันวาคม   ๒๕๔๒  สปช.ชม.   แต่งตั้งให้นายอนันต์  ไชยวงศ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ. ๒๕๔๒    งบมิยาซาวาสร้างสนามบาสเกตบอล  ๒๐๓,๐๔๐  บาท   เปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้อง ๑๐๐,๐๐๐ บาท  สร้างถังน้ำ ฝ.๓๐  พิเศษ ๗๔,๕๐๐  บาท   

  วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๔๓  จัดสร้างสนามวอลเล่ย์บอลขนาด  ๑๑ ×   ๒๒  เมตร  งบบริจาคชาวบ้าน ๔๐,๐๐๐  บาท  

  พ.ศ.  ๒๕๔๖     ได้ทำร่องน้ำซีเมนต์เสริมเหล็ก  ๙๐,๐๐๐  บาท

  วันที่  ๑๕  พ.ย.  ๒๕๔๗  ได้จัดทำถนนภายในโรงเรียนเป็นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ๕๐,๐๐๐ บาท 

  ปีงบประมาณ  ๒๕๔๕     สร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

  ปีงบประมาณ  ๒๕๔๖     สร้างส้วม สปช. ๖๐๑/๒๖  ๙๐,๙๐๐  บาท

  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔     สร้างป้ายโรงเรียน  จำนวน  ๗๐,๐๐๐  บาท 

  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕     สร้างอาคารเรียนอนุบาลร่วมใจ  จำนวน  ๑๓๐,๐๐๐  บาท

  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕     ถมดินปรับสภาพภูมิทัศน์  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕     สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน จำนวน  ๓๐,๐๐๐ บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:08:26 น.

โรงเรียนบ้านปางสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-346494 อีเมล์: pangsakschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิณมหัฒฆ์ มณีรัตน์พร โทรศัพท์: 053-346494 อีเมล์: pangsakschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]