โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสันป่าสักวิทยา

       ๑.  นายอนันต์                 สิริภาคย์โภคิน               ประธานคณะกรรมการ

       ๒.  นายศรีใย                  กาแว                            กรรมการ

       ๓.  นางสุกัญญา              วิริยะ                             กรรมการ

       ๔.  นางสาวจรัสศรี           กลมเกลี้ยง                       กรรมการ

       ๕.  นายปัญญา                วิชาคุณ                          กรรมการ

       ๖.  ดต. อนุสรณ์               สุวรรณ์                           กรรมการ

       ๗.  นายสมบูรณ์               วงศา                              กรรมการ

      ๘. นางพิมพ์วรีย์              สุวิทย์ชยานนท์                     กรรมการ

      ๙. นางผ่องศรี                 อริยะกุล                             กรรมการ

      ๑๐. นายถวิล                    ขันทะเทิง                        กรรมการ

      ๑๑. นายธวัช                    วงศา                               กรรมการ

      ๑๒. นางอุบลรัตน์             ลอยมี                               กรรมการ

      ๑๓. นายสมนึก                 ริยะกาศ                            กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-18 10:26:47 น.

โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5347-1487 อีเมล์: sanpasakwittaya@cme2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ สกุลวิทย์ โทรศัพท์: 0810257660 อีเมล์: siri_luck50@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]