โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.      การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2.      จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3.      ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

  4.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์  แข็งแรงทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม สติปัญญา  และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  5.      ให้ความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

  6.      ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

  7.      ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะชีวิต  ทักษะการทำงาน มีความรัก  ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

  8.      ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารและเป็นพื้นฐานทางการศึกษาต่อ

                          9.  ให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

         10.  จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ  การตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ   เน้นการมีส่วนร่วม

         11.  จัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่นและมีความปลอดภัย

  เป้าหมาย

  1.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร

  2.  นักเรียนเป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  3.  นักเรียนวัยเรียนทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนได้รับการศึกษา โดยมีชุมชนมีส่วนร่วม    จัดการศึกษา

  4.  นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นพื้นฐาน ในการติดต่อสื่อสารและการศึกษาต่อ

  5.  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย   สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

  6.  นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์   แข็งแรง    และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

  7.  นักเรียนทุกคนมีความรักและความหวงแหน,ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

  8.  ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริการการศึกษาของโรงเรียน

  9.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีการนิเทศ  ติดตาม   พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

  10.  นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีความปลอดภัย เมื่ออยู่ในโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-18 10:26:47 น.

โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5347-1487 อีเมล์: sanpasakwittaya@cme2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ สกุลวิทย์ โทรศัพท์: 0810257660 อีเมล์: siri_luck50@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]