โรงเรียนวัดสันดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

                              โรงเรียนวัดสันดอนมูล  ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๓  ตำบลท่ากว้าง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๔๐  โทรศัพท์  ๐๕๓-๐๑๙๖๘๑  โทรสาร  ๐๕๓-๐๑๙๖๘๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอน  ๓  ระดับ  คือ  ระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา  และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีที่ดินบนพื้นที่  ราชพัสดุ                       ทะเบียนเลขที่  ๙๐๙  เนื้อที่  ๓  ไร่  ๐  งาน  ๕  ตารางวา  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๔๖๕
  โรงเรียนวัดสันดอนมูล  เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๙ ปีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้น ม. ๓ตั้งอยู่บ้านแคว หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ากว้าง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙  ตุลาคม ๒๔๖๕ โดยอาศัยศาลาบาตรของวัดสันดอนมูล เป็นสถานที่เล่าเรียน มี

  นายธัญญะมังตรีสรรค์ เป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน ทั้งหมด   ๖๙ คน

                  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้รับบริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างอาคารเรียนจาก นายตา ทองแก้วและนายปวน                      ทายะติ เป็นเนื้อที่ ๑ ไร่   ๒ งาน โดยได้สร้างอาคารไม้แบบ ป.๑ ก โดยใช้ชื่อว่า “อาคารสัจจะประนุกุล”

   

            ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้เปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียน ๓๔๓ คน โดยมีนายชลัมภ์  เอี่ยมวัน เป็นครูใหญ่ในขณะนั้น

                  ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้เปิดสอนจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๕ และได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก ๑ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด ๒ ไร่ ๓ งาน ๓๕ ตารางวา โดยมีนายเกื้อ  มณีกุล เป็นครูใหญ่ และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ๕ ห้องเรียน เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒  และต่อเติมชั้นล่าง ๕ ห้องเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๑๗

                  ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ (ตึก) ๑ หลัง เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท บ้านพักครู ๑ หลัง เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยใช้ชื่อว่า “อาคารพัฒนา ๒๐”

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๕๒๖ ขนาดกว้าง๑๐เมตร   ยาว ๑๒ เมตร เป็นเงิน ๑๗๙,๐๐๐ บาท โดยมีนายเจริญ  ศิริพัฒนาพันธ์ เป็นอาจารย์ใหญ่

                  ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  ทาง สปช.ได้อนุมัติเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ มีนักเรียนครั้งแรก ๙ คน โดยมีนายทรงทัศน์  วุฒิแขม เป็น

  อาจารย์ใหญ่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และ เปิดขยายฯ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๒๓ คน พร้อมปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามลำดับ

                  ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งตั้งให้นายวีระชัย  ไชยประคอง มาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา และทาง อบต.   ท่ากว้าง ได้มาขอใช้อาคารเรียน จำนวน ๑ ห้องเรียน เพื่อเปิดสอนนักเรียน ระดับอนุบาล และปฐมวัย ก่อนวัยเรียน   ๑ – ๓ ขวบ

                  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทาง สพท.ชม. ๔ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง/ย้ายสับเปลี่ยน นายวีระชัย  ไชยประคอง กับนายประหยัด  ราชโสม จากโรงเรียนวัดพญาชมพู เพื่อความเหมาะสม

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทาง สพป.ชม.๔ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง/ย้าย นายพรชัย  ตันติยากร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันดอนมูล  วันที่   ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

                  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

                  ๑. งบค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร                                ๑๐๐,๐๐๐  บาท

                  ๒. งบค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ – สิ่งแวดล้อม                                       ๔๐,๐๐๐  บาท

                  ๓. งบจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์                                        ๑๔๖,๐๐๐  บาท

                  ๔. งบก่อสร้าง อาคาร สพฐ.๔ (ส้วม)                                            ๓๕๐,๐๐๐  บาท

            และได้ระดมทุนทรัพย์ (ผ้าป่าสามัคคี) และงบบริจาค เพื่อใช้จัดจ้างครูจ้างสอนระดับอนุบาล และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธง ซุ้มประตูทางเข้าบริเวณโรงเรียน เป็นเงิน ๑๖๔,๑๐๐ บาท

                  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน ๖๐ คน มีข้าราชการครู ๗ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน  ครูจ้างพิเศษ ๒  คน  ช่างไม้ชั้น  ๓   1 คน    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๔ คน    โดยมีนายอินทร์ศร     จอมแปง      ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันดอนมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔    จนถึงปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:38:32 น.

โรงเรียนวัดสันดอนมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โทรศัพท์: 053019681 อีเมล์: sandonmoon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา เรืองกิตติเศรษฐ์ โทรศัพท์: 0884109668 อีเมล์: nitnoynaja_nitnoy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]