โรงเรียนวัดสันดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ - 1.พัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษา

                     2. พัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนของครูและผู้เรียน

    เป้าประสงค์ - 1. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหาด้านวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการ เรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมครูปละผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

                           2. ครูและผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:38:32 น.

โรงเรียนวัดสันดอนมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โทรศัพท์: 053019681 อีเมล์: sandonmoon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา เรืองกิตติเศรษฐ์ โทรศัพท์: 0884109668 อีเมล์: nitnoynaja_nitnoy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]