โรงเรียนวัดสันดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ - 1.พัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษา

                   2. พัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนของครูและผู้เรียน

  เป้าประสงค์ - 1. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหาด้านวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการ เรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมครูปละผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

                         2. ครูและผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:38:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวกนกพิชญช์ มณี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทองศรี ปัญญาหลี

 • นางสาวกณิษฐา สุภาศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,091
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสันดอนมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โทรศัพท์: 053019681 อีเมล์: sandonmoon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา เรืองกิตติเศรษฐ์ โทรศัพท์: 0884109668 อีเมล์: nitnoynaja_nitnoy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]