โรงเรียนบ้านผาปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

             1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข

            4. สงเสริมสืบสานอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น

            5. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ

  เป้าประสงค์

           1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษา และมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           2. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีคุณภาพ

           3. สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

          4. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น

          5. สถานศึกษาส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-29 14:04:41 น.

โรงเรียนบ้านผาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 081-7845849 อีเมล์: banphapoon
เว็บมาสเตอร์:: อมร ดวงดอก โทรศัพท์: 0817845849 อีเมล์: e.akamon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]