โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1.       จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.       พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  3.       เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  4.       สร้างและพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  5.       พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบายจุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  เป้าประสงค์ (Goal)

  1.       ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  2.       ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  3.       ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

  4.       ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  5.       ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

  6.       ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

  7.       สถานศึกษาบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วมจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

  8.       ครูจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

  9.       สถานศึกษาจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

  10.   สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

  11.   สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

  12.   สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น

  13.   สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพสูงขึ้นตามนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

                        14.   ผู้เรียนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:27:33 น.

โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุคนทิพย์ เลาย่าง โทรศัพท์: 0951343236 อีเมล์: 1983sukhonthip@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]