โรงเรียนบ้านดงดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •     ประวัติความเป็นมา

            โรงเรียนบ้านดงดำ    ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๖  หมู่ที่  ๕   ตำบลฮอด    อำเภอฮอด     จังหวัดเชียงใหม่  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ๑  หลังและเริ่มเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๖  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียน  ๓๐  คน  ครู  ๑  คน

  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ทางสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ได้สร้างอาคารเรียนให้ ๑ หลัง แบบ ป ๑ ก.ตึจำนวน  ๔  ห้องเรียน  งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 

  ต่อมาในปี พ.ศ.  ๒๕๒๒  ทางโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  ๑๑๓  คน  ครู  ๖  คน

  ต่อมาในปี พ.ศ.   ๒๕๒๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  จำนวน  ๓๒๙,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเรียนต่อเติม แบบ อชม ขนาน ๓ ห้องเรียนจำนวน  ๑  หลัง 

  ปีการศึกษา  ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณ ๕๙,๐๐๐  บาท สร้างบ้านพักครูภายในบริเวณโรงเรียน  จำนวน  ๑  หลัง

  ปีการศึกษา  ๒๕๓๒  ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  จำนวน ๑  หลัง จากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ แบบ  สปช.๒๐๒/๒๕๒๖  และในปีเดียวกัน คณะครูและชาวบ้านดงดำได้ร่วมกันสร้างอาคารเอนกประสงค์ขึ้น    ภายในบริเวณโรงเรียนด้านทิศเหนือ  ๑  หลัง  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ สิ้นเงินจำนวน  ๖๔,๐๐๐  บาท

                       ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดงดำ   เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่   ๖   มีครูประจำการ    ๓     คน  

                       มีนักเรียน รวมทั้งสิ้น    ๖๒   คน  ชาย    ๓๓   คน     หญิง   ๒๙  คน         

                       แยกเป็น                    ๑.    ระดับปฐมวัย             ๑๙                 คน

                                                         ๒    ระดับประถมศึกษา     ๔๓                 คน

                            อาคารเรียน       ๑   หลัง    ๗   ห้องเรียน   บ้านพักครู    ๒  หลัง    เนื้อที่   ๑๔  ไร่  ๗๔  ตารางวา                                    

                           โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

   

                            คำขวัญของโรงเรียน  “ รักสะอาด  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา ”

   

                             สีประจำโรงเรียน      “  เหลือง –  แดง  ”

   

                              อักษรย่อของโรงเรียน    “  ด.ด. ” 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:43:41 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมชาย สอประดิษฐ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกุลิสรา กิติกุล

 • นางสาวเอมวิกา ชาวชนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

46,582
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 053-460097 อีเมล์: bandaongdams@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกุลิสรา กิติกุล โทรศัพท์: 0979216779 อีเมล์: adtaramat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]