โรงเรียนบ้านดงดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • E-Service
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ประวัติส่วนตัว

  ชื่อ - สกุล นายสมชาย   สอประดิษฐ์
  วันเกิด เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม ปีพ.ศ.๒๕๐๗  อายุ ๕๗ ปี
  สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านดงดำ ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัด เชียงใหม่       สังกัด สพป.ชม. เขต ๕
  ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๔ หมู่ที่ ๔  ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๐๐๐
  โทรศัพท์ ๐๘-๓๐๔๒-๕๗๗๑

  ประวัติการศึกษา

  ปี พ.ศ.๒๕๒๔ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
  ปี พ.ศ.๒๕๒๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี) โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี  จังหวัดเชียงใหม่
  ปี พ.ศ.๒๕๒๙  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
  ปี พ.ศ.๒๕๓๑  บริหารธุรกิจบัณฑิต  (ธุรกิจศึกษา-บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
  ปี พ.ศ.๒๕๕๖  ภาษาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    วิทยาเขตล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่

  ประวัติการทำงาน-รับราชการ

  ๒ พ.ค. ๒๕๓๑ พนักงานบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมรีแพร์ จังหวัดเชียงใหม่
  ๒ ม.ค. ๒๕๓๓ ครูเอกชน โรงเรียนศรีธนาพาณิชยการและเทคโนโลยี  จังหวัดเชียงใหม่
  ๓๐ ก.ค. ๒๕๓๓  บรรจุรับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  ๘ พ.ค. ๒๕๓๘ ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  ๒ มี.ค.๒๕๖๒  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดำ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

   ผลการปฏิบัติงาน

  ๑. รางวัล “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” ประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนสารภีพิทยาคม  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  ๒. รางวัล “ต้นแบบโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
   ๓. รางวัล“สถานศึกษาป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %” ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
   ๔. รางวัล“สถานศึกษาพอเพียง”ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  ๔. รางวัล“คนดีศรีแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๕๖ จากโครงการคนดีศรีแผ่นดิน-คนดีศรีเชียงใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  ๕. รางวัล“พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น”จากศูนย์เสมารักษ์จังหวัดเชียงใหม่

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-24 12:01:16 น.

โรงเรียนบ้านดงดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 053-460097 อีเมล์: bandongdam.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรางค์ฉัตร กาศวิบูลย์ โทรศัพท์: 0850399329 อีเมล์: bandongdam.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]