โรงเรียนบ้านแปลง 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • E-Service
 •  

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.ยกระดับคุณภาพของนักเรียนทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผลเฉลี่ยการประเมิน O - net/NT สูงกว่าระดับชาติทุกสาระ ทุกด้าน โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

  2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ และพัฒนาทักษะชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน

  3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านพหุวัฒนธรรม

  4.พัฒนาด้านระบบบริหารจัดการสถานศึกษา โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-29 21:40:37 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายณัฐกานต์ ชัยวงค์

 • นางปราณี มั่นขันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,072
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแปลง 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 0991829851 อีเมล์: panplangha@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางราตรี สิทธิ์คงตั้ง โทรศัพท์: 0962340619 อีเมล์: kruratree1928@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]