โรงเรียนบ้านแปลง 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • E-Service
 •  

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.ยกระดับคุณภาพของนักเรียนทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผลเฉลี่ยการประเมิน O - net/NT สูงกว่าระดับชาติทุกสาระ ทุกด้าน โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

  2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ และพัฒนาทักษะชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน

  3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านพหุวัฒนธรรม

  4.พัฒนาด้านระบบบริหารจัดการสถานศึกษา โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 14:58:12 น.

โรงเรียนบ้านแปลง 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 0936385321 อีเมล์: panplangha@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางราตรี สิทธิ์คงตั้ง โทรศัพท์: 0962340619 อีเมล์: kruratree1928@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]