โรงเรียนบ้านแปลง 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
 


 • E-Service
 •  

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา

  โรงเรียนบ้านแปลง 5 เป็นโรงเรียนที่่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนทั้งระดับปฐมวัย และประถมศึกษาให้มีความพร้อมทุก ๆ ด้าน ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม รักสิ่งแวดล้อม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และน้อมนำเอาแนวพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  เป้าหมาย

  1.นักเรียนระดับปฐมวัย และประถมศึกษทุก ๆ คน ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา เต็มศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล

  2.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ด้านวิชาการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3.โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่้มีคุณภาพ มีวิธีการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

  4.โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 14:58:12 น.

โรงเรียนบ้านแปลง 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 0936385321 อีเมล์: panplangha@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางราตรี สิทธิ์คงตั้ง โทรศัพท์: 0962340619 อีเมล์: kruratree1928@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]