• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

       1.  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบริบทของชุมชน

       2.  จัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

       4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยี

   

  เป้าประสงค์

        1.  จัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบริบทของชุมชน

        2.  จัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด

        4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยี ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:43:41 น.

โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 0926595369 อีเมล์: annmaischool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุบล ดวงต๋า โทรศัพท์: 0843645676 อีเมล์: aewwy19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]