• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่เชียงใหม่เขต 3 เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2495 โดยมีนายประพันธ์ อินทวงค์ เป็นครูใหญ่ คนแรก อาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียนจึงได้ชื่อว่าโรงเรียนวัดศรีดงเย็น
  • ต่อมา พ.ศ. 2497 ท่านเจ้าอาวาสวัดศรีดงเย็น ท่านพระครู คำเหมย มังคลิโก พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและราษฎรตลอดจนกรรมการศึกษาได้ร่วมจัดซื้อที่ดิน จำนวน 7 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวาแล้วได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น
  • พ.ศ. 2499 ท่านเจ้าอาวาสวัด คณะกรรมการศึกษา ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนตึกชั้นเดียวสำเร็จในปี พ.ศ. 2508 ชื่ออาคาร ไผกุนันท์ราษฎร์รังสรรค์
  • พ.ศ. 2508 ได้รับบริจาคที่ดินแปลงหนึ่ง และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนรัฐอนุเคราะห์
  • พ.ศ. 2536 เริ่มโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับความร่วมมือกับชุมชน จัดสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ความยาว 250 เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 570,000 บาท
  • พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคาร 38
  • พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่าย การใช้หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. 2546 นายรุ่งเรือง ลำนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านาต้นโชค รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น และเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ได้พัฒนาสถานศึกษาและบริหารจัดการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้
   • พ.ศ. 2546 สร้างโรงเก็บรถจักรยานนักเรียน มูลค่า 50,000 บาท
   • ปรับปรุงระบบน้ำดื่ม โดยเดินท่อประปา ตั้งระบบถังน้ำเย็น มูลค่า 80,000 บาท
   • สร้างส้วมขนาด 4 ที่นั่ง ได้รับงบประมาณจากทางราชการ มูลค่า 99,000 บาท
   • จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าศรีดงเย็น ได้เงิน 90,000บาท จัดซื้อดนตรีดุริยางค์
   • พ.ศ. 2547 สร้างโรงฝึกงาน ขนาด 2 ห้อง ได้รับการสนับสุนนจากคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน มูลค่า 150,000 บาท
   • สร้างส้วมขนาด 4 ที่นั่ง มูลค่า 50,000 บาท
   • ซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหมู่บ้านและผู้ปกครองนักเรียน
   • จัดทำบุญทอดผ้าป่าและเริ่มจัดสร้างอาคารหอประชุมโรงเรียน จนถึงปัจจุบันเป็นมูลค่า ประมาณ 720,000 บาท
  • พ.ศ. 2548 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอไชยปราการ เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนต้นแบบ มาตรฐานวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2549 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนิเทศภายใน ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายกากรนิเทศ ของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3
  • พ.ศ. 2550 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง พัฒนาหลักสูตรกลาง ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
  • ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น เป็นที่ดั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 มีพื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:25:27 น.

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-457021 อีเมล์: sdy_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: tanonchai mukploy โทรศัพท์: 053457021 อีเมล์: tanonchai@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]