• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและมีความเป็นไทย
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักการทำงาน มีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
  3. ส่งเสริมผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ มีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
  6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานวิชาชีพ
  7. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  8. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
  9. ปฏิรูปการเรียนรู้โดยพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  10. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการจัดการศึกษา
  11. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร
  12. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา สร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  13. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันวิชาการ องค์กรภาครัฐ เอกชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:25:27 น.

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-457021 อีเมล์: sdy_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: tanonchai mukploy โทรศัพท์: 053457021 อีเมล์: tanonchai@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]