• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกายและจิตที่ดี   มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะการคิด วิเคราะห์ รักการอ่าน  รักท้องถิ่นและความเป็นไทย ตลอดจนดำรงชีวิตอย่างพอเพียงอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข

   

  ปรัชญา

  การศึกษาเพื่อชีวิต และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:25:27 น.

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-457021 อีเมล์: sdy_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: tanonchai mukploy โทรศัพท์: 053457021 อีเมล์: tanonchai@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]