โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

  ๑.นายธนวัฒน์                   ยอดใจ

    ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  ๒.นายภิรมย์                       ณรงค์ศรี

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  รองประธานกรรมการ

  ๓.นางพิมลพรรณ              บุญเคลือบ

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  ๔.นางวิไลพร                    พุทธิศรี

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  ๕.นายณรงค์                     วิบูลย์มา

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  กรรมการ

  ๖.พ.ต.อ.สายัณห์              จันทร์แจ่มกระจ่าง

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  ๗.พระครูสิริปริยัตยาภิรัต

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  ๘.พันเอกวีระสิฏฐ               จันแดง

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  ๙.นายปรีชา                      วรกุล

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๑๐.นายสมคิด                  เลิศเกียรติดำรง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๑๑.นายนิยม                     กัณสุทธิ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๑๒.นายพิทักษ์                  พรรณา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๑๓.นายถนัด                     บุญชัย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๑๔.นางสาววราภรณ์          สมบุญ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๑๕.ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

   

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:42:23 น.

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-247724 อีเมล์: kawila.chiangmai@Gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุล โทรศัพท์: 0846113224 อีเมล์: kawila.chiangmai@Gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]