โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณธรรม  มีจิตสำนึกความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะ  และอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  2.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล  เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

  3.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะ ตามมาตรฐานสากล

  4.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบคุณภาพ  ให้มีคุรภาพตามมาตรฐานสากล

  5.ระดมสรรพกำลัง  เครือข่ายอุปถัมภ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการศึกาาและพัฒนาสังคม

  เป้าประสงค์

  1.นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพืนฐานอย่างมีคุณภาพ  และมีคุณลักษะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายด้านผู้เรียนตามมาตรฐานสากล

  2.สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลุได้อย่างมีคุณภาพ

  3.ครูและบุคลากร มีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล

  4.สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพของ TQA

  5.โรงเรียนมีการระดมสรรพกำลัง  เครือข่ายอุปถัมภ์  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:42:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอุทัย ขัติวงษ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวินัย พลสิทธิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปฏิมา นรภัทรพิมล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุพัสตร์ จันทร์แดง

 • นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,333
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-247724 อีเมล์: kawila.chiangmai@Gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุล โทรศัพท์: 0846113224 อีเมล์: kawila.chiangmai@Gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]