โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์
  โรงเรียนแมํหอพระวิทยาคม มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพตามมาตรฐาน เน๎นการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม และจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม ในปีการศึกษา 2563
   
  ปรัชญาโรงเรียน
  “วายเม เถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา” เพียรพยายาม มุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ


   

                 

                      

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 16:10:20 น.

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 0-5396-7004 อีเมล์: maehopraschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แววเดือน มุนินทร์ โทรศัพท์: 0861980284 อีเมล์: waewduen_819@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]