• ข้อมูลศิษย์เก่า
 • พิมพ์ค้นหาข้อมูลศิษย์เก่า

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557

     
    นายสมชาย สอประดิษฐ์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
   
     
    ...
  ประธานสภานักเรียน
   
   

  ...

  รองประธานสภานักเรียน
   

  ...

  เลขานุการสภานักเรียน
     
    นายฉัตรมงคล  อุตระศักดิ์
  นายกองค์การนักเรียน
   
   
  นายกิติพงษ์  บัวเงา
  รองนายกองค์การนักเรียนคนที่ 1
    นางสาวพิมพิกา  คิพงษ์
  รองนายกองค์การนักเรียนคนที่ 2

  นางสาวมณฑกานต์  ปีนัง
  เลขานุการคณะกรรมการองค์การนักเรียน

  นางสาวสายธาร  ศรีมอญ
  โฆษกคณะกรรมการองค์การนักเรียน
  นางสาวกรรณิการ์  นดี
  เหรัญญิกคณะกรรมการองค์การนักเรียน
  นางสาวสายธาร  ศรีมอญ
  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  นายปริญญา  ปัญญา
  รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  นายวัชระ  ลินถา
  กรรมการงานประชาสัมพันธ์
  นางสาววรินทร์นิภา  แสงมณีรัตน์
  หัวหน้างานระเบียบวินัย
  นางสาวชลธิชา  ชุ่มใจ
  รองหัวหน้างานระเบียบวินัย

  นางสาวสุนิสา  เพลียวงค์
  กรรมการงานระเบียบวินัย

   
  นางสาวสุรีรัตน์  ศรีวงค์
  กรรมการงานระเบียบวินัย
    นางสาวอาภาภรณ์  ธนาฤทธิ์
  กรรมการงานระเบียบวินัย
  นางสาวศรีนวล  ลุงส่วย
  หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
  นางสาวปฐมพรรษ์  แสงธิดา
  รองหัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
  นางสาวทวีทรัพย์  ศรีคำมูล
  กรรมการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
   
  นางสาวเบญจวรรณ  วงศ์เดช
  กรรมการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
    นายเสกสรร  หล้ามูล
  กรรมการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
  นายณัฐพล ทับทิม
  หัวหน้างานกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ
  นางสาวเกวลิน ทีระวงค์
  รองหัวหน้างานกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ
  นางสาวกาญจนา ยั่งยืนกุล
  กรรมการงานกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ
   
  นางสาวอาทิตยา ศรีกุนชัย
  กรรมการงานกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ
  ... นางสาวธมลวรรณ จันทร์ผ่อง
  กรรมการงานกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-21 11:46:34 น.

โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Pariya boontan โทรศัพท์: 0898516006 อีเมล์: Pariya2505@hotmail Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]