โรงเรียนบ้านวังมน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียน
  3. ส่งเสริมพัฒนาครู  ผู้บริหารและบุคลากรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน  และผ่านการประเมินวิทยฐานะ
  4. มีการบริหารจัดการ  การประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูลสารสนเทศ  ระบบการเงินและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

  5. จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  สวยงาน ร่มรื่น มีวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  สื่อ  และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย  ครบครัว

  6. จัดกิจกรรมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีความพึงพอใจ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:54:04 น.

โรงเรียนบ้านวังมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-509275 อีเมล์: w-mon_school@htmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอรรถพล คำศรีแก้ว โทรศัพท์: 0890445901 อีเมล์: social236@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]