โรงเรียนบ้านแม่แนต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านแม่แนต  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลแม่ตืน  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต  2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดทำการสอนเป็นสองระดับคือ   ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6.

                  แต่เดิมมานั้นเด็กในหมู่บ้านแม่แนตที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับ  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยศาลา  ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านถึง  3  กิโลเมตร  นายอินถา  ภู่ทอง  ผู้ใหญ่บ้านขณะนั้นได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านแม่แนตจัดหาวัสดุเพื่อสร้างโรงเรียนในที่ดินประมาณ  4  ไร่เศษสร้างเป็นอาคารชั้วคราวขึ้น  1  หลัง มีขนาดกว้าง  8 เมตร  ยาว  24 เมตร  ทำโต๊ะม้านั่งนักเรียนพร้อมโต๊ะเก้าอี้ครู  และสำรวจเด็กในหมู่บ้านที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับซึงมีจำนวน  40  คน   พร้อมได้ยื่นคำร้องต่อท่านศึกษาธิการอำเภอลี้คือนายชื่น  วีระจรรยา  ศึกษาธิการอำเภอลี้เสนอต่อ นายสนิท  จิตตวงศ์พันธ์  เพื่อเสนอขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  จนถึงวันที่  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.   2501  ก็ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ  โดยมีนาย สง่า   มหาวงศ์  เป็นครูใหญ่  โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่   1  -  4

                  พ.ศ. 2502  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคาร เพิ่มเติมอีก  1 ห้องเรียน    เป็นเงิน

  20,000  บาท  ราษฎรสมทบอีก  2,500  บาท

                  พ.ศ. 2513   ทางบ้านหนองบัวคำ  ได้ขอแยกไปตั้งโรงเรียนใหม่  พร้อมมีคำสั่งให้นายสง่า  มหาวงศ์  ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ  โดยมีนายบุญเทียม  วงศ์ปาลี  ได้รักษาการแทนครูใหญ่

                  พ.ศ.  2518  นายบุญเทียม  วงศ์ปาลี ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านป่าไป่  ในวันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.   2518  และนายจรวย  เรืองทารินทร์  ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่แนต  ตามหนังสืออำเภอลี้ ที่  1110/2518  ลงวันที่  28  เมษายน  2518

                  พ.ศ. 2519  โรงเรียนได้ขยายการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4 เป็นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่   1 - 6  ตามพระราชบัญญติประถมศึกษา  จึงได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ก. ขนาด  3  ห้องเรียน

                  พ.ศ. 2521   ได้รับงบประมาณต่อเติมอีก  1  ห้องเรียน  วงเงินงบประมาณ  25,000  บาท    สร้างบ้านพักครูอีก  1  หลัง  งบประมาณ  65,000  บาท

                  ในปี  พ.ศ.  2530  นายจรวย  เรืองทารินทร์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านลี้  และนายเจษฎา   มาชมภู  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน

  ในปี  พ.ศ.  2532  คณะกรรมการสถานศึกษาและราษฎรได้สร้างโรงอาหารชั่วคราวให้  1  หลัง  เป็นเงิน  78,000  บาท  และในปี  พ.ศ.  2534  กรมโยธาธิการ  ได้เจาะบ่อบาดาลให้  1  บ่อ  งบประมาณ  130,000  บาท

  ในปีพ.ศ. 2252 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26    3  ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1,227,000  บาท

                  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2541  นายเจษฎา  มาชมภู   ครูใหญ่ได้เกษียณอายุราชการลง              นายณัฐฉัตร  หล้าหนัก  ได้รักษาการในตำแหน่ง  

                  วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ.  2541  นายสุวิน  มหาพรม  ได้แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่                          ตามคำสั่ง  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน  ที่  392/2541 

                  วันที่  18   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2542   นายสุวิน  มหาพรม  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน  นายณัฐฉัตร  หล้าหนัก  รักษาการในตำแหน่งต่อไป

  ในปีการศึกษา  2544  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน  ทั้งหมด  50  คน  เป็นชาย  29 คน  เป็นหญิง  21  คน  มีข้าราชการครูทั้งหมด  4  คน                วันที่  3  กันยายน  พ.ศ.  2544  นายสถาพร  วังธิยอง   ได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่แนต ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูนที่  357/2544

  วันที่  22  เมษายน  2545  นายสถาพร  วังธิยอง  ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า  สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง  และนายเฉลิมพันธ์  สุวรรณมงคลรักษาการในตำแหน่ง

  วันที่  30 เมษายน  2545  นางเยาวนิต  มุกดาภิรมณ์   ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูนที่  253/2545

  ในปีการศึกษา  2545  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน  ทั้งหมด  67  คน  เป็นชาย  33 คน  เป็นหญิง  34  คน  มีข้าราชการครูทั้งหมด  5  คน   

                  วันที่  20  ธันวาคม  2545  นายสุรพล  ดวงจิต  ได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่แนต  ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน ที่   315/2545 

                  ในปีการศึกษา  2546   เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน  ทั้งหมด  67  คน  เป็นชาย  33 คน  เป็นหญิง  34  คน  มีข้าราชการครูทั้งหมด  5  คน      

  มี นายสุรพล  ดวงจิต  เป็นครูใหญ่

                  ในปีการศึกษา  2552 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน  ทั้งหมด  67  คน  เป็นชาย  35 คน  เป็นหญิง  32  คน  มีข้าราชการครูทั้งหมด  3  คน  พนักงานราชการ 1  คน   มี นายสุรพล  ดวงจิต  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                  ปีการศึกษา 2556 มีนายสวง กองจักร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล1 จนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูทั้งหมด 5 คน

                  ในปีการศึกษา 2559 ถึงปัจจุบัน มีนายสมบูรณ์  ยาวิชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล1 จนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 51 คน เป็นนักเรียนชาย 20 คน นักเรียนหญิง 31 คน  มีข้าราชการครูทั้งหมด 3 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 15:11:17 น.

โรงเรียนบ้านแม่แนต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 0961752699 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ลลิตา เจนสว่าง โทรศัพท์: 0939709769 อีเมล์: lalitajensawang0@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]