• ประวัติโรงเรียน
 •  

  โรงเรียนป่าซางเดิม ชื่อโรงเรียนปากบ่อง(ตามชื่อของอำเภอในสมัยนั้น) ตั้งเมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  2494  ดำรงโรงเรียนด้วยงบประมาณแผ่นดิน ในระยะแรกไม่มีอาคารสถานที่เป็นของตนเอง ได้อาศัยเรียนกับโรงเรียนบ้านป่าซาง(พิศาลประชานุกุล) ต่อมาได้รับงบประมาณจากทางราชการจึงได้จัดซื้อที่ดินจากลุงเจ้าน้อยหมื่น  ลังการ์พินธุ์ บ้านหนองหอยหมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบมัธยมศึกษา 1 หลัง เป็นอาคารไม้หน้ามุขตลอดทั้ง 2 ข้าง ขนาด 5 ห้องเรียน เมื่อก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายมาเรียน ณ ที่แห่งใหม่นี้ในเดือนมีนาคม  2496

  •    ปี พ.ศ. 2497  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา สอนหลักสูตรมัธยมศึกษาสังกัดแผนกมัธยมศึกษากองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

  •  ปี พ.ศ. 2516  กระทรวงศึกษาธิการได้ย้ายให้สังกัดจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา เป็นสังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

  • ปี พ.ศ. 2520 ยุบโรงเรียนประถมศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา กองการมัธยมศึกษา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ. 1) จำนวน   2   ห้องเรียน

  • ปี พ.ศ. 2534  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนป่าซางเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายโดยเริ่มเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   จำนวน  4  ห้องเรียน

  • ปี พ.ศ. 2545  โรงเรียนป่าซางเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2544 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

  • ปี พ.ศ. 2546  โรงเรียนป่าซางได้รับเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของอำเภอป่าซาง

  • ปี พ.ศ. 2548  โรงเรียนป่าซางได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  และผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2548

  • ปี พ.ศ. 2549  โรงเรียนป่าซางได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา  2549

  • ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,450  คน มีครู-อาจารย์ทั้งสิ้น  85  คน แยกเป็นครู-อาจารย์ประจำ จำนวน   64   คน  ลูกจ้างชั่วคราว   21  คน

  • ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,314  คน มีข้าราชการครู 63  คน ครูอัตราจ้าง  20  คน   รวมทั้งสิ้น  63  คน

  • ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,079  คน มีข้าราชการครู 63  คน ครูอัตราจ้าง  15  คน   รวมทั้งสิ้น  78  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552)

  • ปี พ.ศ. 2553  โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,035  คน มีข้าราชการครู 54  คน  ครูอัตราจ้าง  14  คน ฝ่ายบริหาร  จำนวน 4   คน  รวมทั้งสิ้น  68  คน  พนักงานบริการ  3   คน  ลูกจ้างชั่วคราว  7  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553)

  • ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  983  คน  จำนวน 30 ห้องเรียน  มีข้าราชการครู 54  คน ฝ่ายบริหารจำนวน 4 คน ครูอัตราจ้าง  8  คน   รวมทั้งสิ้น  66  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554)

  • ปี พ.ศ. 2555   โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  926   คน  มีข้าราชการครู-ครูอัตราจ้างทั้งสิ้น 69 คน แยกเป็นสายบริหาร จำนวน  3  คน  ข้าราชการครูจำนวน  51 คน   ครูอัตราจ้าง  15  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555)

  • ปี พ.ศ. 2556  โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  894  คน   มีข้าราชการครู-ครูอัตราจ้างทั้งสิ้น 69 คน แยกเป็น  สายบริหาร จำนวน  3  คน  ข้าราชการครูจำนวน  51 คน   ครูอัตราจ้าง  15  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)

  • ปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  820  คน มีข้าราชการครู-ครูอัตราจ้างทั้งสิ้น  69 คน แยกเป็น สายบริหาร จำนวน  3  คน ข้าราชการครูจำนวน  51 คน ครูอัตราจ้าง  15  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557)

  • ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  735  คน มีข้าราชการครู-ครูอัตราจ้างทั้งสิ้น  55 คน แยกเป็น สายบริหาร จำนวน  3  คน ข้าราชการครูจำนวน  49 คน ครูอัตราจ้าง  5  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)

  • ปี พ.ศ. 2559  โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  624  คน  มีข้าราชการครูจำนวน  45 คน (บริหารจำนวน 3 คน ปฏิบัติการสอนจำนวน 42 คน ) ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน  17 คน ลูกจ้างประจำจำนวน  2 คน ครูโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจำนวน  1 คน ครูต่างชาติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจำนวน  1 คน  รวมทั้งสิ้น  66  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

  • ปี พ.ศ. 2560  โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  544  คน  มีข้าราชการครูจำนวน  41 คน (บริหารจำนวน 2 คน ปฏิบัติการสอนจำนวน 39 คน ) ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน  19 คน ลูกจ้างประจำจำนวน  2 คน ครูโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจำนวน  1 คน  รวมทั้งสิ้น  63  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)

  • ปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  538  คน  มีข้าราชการครูจำนวน  41 คน (บริหารจำนวน 2 คน ปฏิบัติการสอนจำนวน 39 คน ) ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน  19 คน ลูกจ้างประจำจำนวน  2 คน ครูโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจำนวน  1 คน  รวมทั้งสิ้น  63  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

  • ปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนป่าซาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  473  คน  มีข้าราชการครูจำนวน  31 คน (ผู้บริหารจำนวน 2 คน ปฏิบัติการสอนจำนวน 29 คน ) พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน  15 คน  รวมทั้งสิ้น  48  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

   

  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

     ลำดับที่

   

  ชื่อ – สกุล

   

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง

  1.

  นายยุทธ        โรจนธารา

  .ศ  2494  -   .ศ  2500

  2.

  นายเฉลิม           กิติวรรณ

  .ศ  2500  -   .ศ  2512

  3.

  นายดาวเรือง      ลังกาฟ้า

  .ศ  2512   -  .ศ  2526

  4.

  นายบริบูรณ์     สุทธสุภา

  .ศ  2526  -   .ศ  2528

  5.

  นายสมพงษ์    ญาณตาล

  .ศ  2528  -   .ศ  2535

  6.

  ว่าที่ร้อยตรีธวัช   โสมภีร์

  .ศ  2535   -  .ศ  2545

  7.

  ว่าที่ร้อยตรีวีรพงศ์   ใจสุนทร

  .ศ  2545  -   .ศ  2547

  8.

  นายณรงค์        แปงทอง

  .ศ  2547  -   .ศ  2549

  9.

  นายบุญโชติ        มณีศรี

  .ศ  2549  -   .. 2552

  10.

  นายอรรณพ  ปัญญาโกษา

  .. 2552 –    .. 2557

  11.

  นายศุภชัย      ปัญญา

  .. 2557 –    พ.ศ. 2559

  12.

  นายประชากร  เขื่อนปัญญา

  พ.ศ. 2559  –  พ.ศ.  2561

  13.

  นายประทีป  สุวรรณาภัย

  พ.ศ. 2561ปัจจุบัน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-13 11:22:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทีป สุวรรณาภัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ ยอดดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศิริพร วงศ์หล้า

 • นางลัดดา ปัญจบุรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,605
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 0864295834 อีเมล์: nucharin24@pasang.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]