โรงเรียนวชิรป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนวชิรป่าซาง ตั้งอยู่เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ถนนลำพูน - ลี้ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อปีการศึกษา 2513 โดยมีท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิรธรรม ( ครูบาศรีนวล ) เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจาก นางสงบทิพย์ สุวังบุตร  คุณหญิงโมลี  คอมันต์ และนายมานิตย์  ไชยวรรณ รวมเนื้อที่ดินทั้งหมด 31 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ตำบลนครเจดีย์ ตำบลท่าตุ้ม ตำบลมะกอก
            

            ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนถาวรหลังแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2512 เวลา 16.19 น. และถือว่าวันนี้เป็นวันก่อกำเนิด หรือวันก่อตั้งโรงเรียนวชิรป่าซาง
             โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2513 จัดการเรียนการสอนเป็นแบบสหศึกษา รับนักเรียนชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 72 คน ขณะนั้นโรงเรียนยังไม่ได้รับอัตรากำลังจากกรมวิสามัญ (กรมสามัญเดิม) จึงขอยืมตัวข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาช่วยราชการชั่วคราว ประกอบด้วย

            นายบุญรัตน์  ตุมสุวรรณ           ครูตรี โรงเรียนบ้านไร่ดง ทำหน้าที่ครูใหญ่
            นายดำรง  วงศานันท์               ครูตรี โรงเรียนบ้านป่าตาล
            นางสาวสมบูรณ์  วิชัยรัตน์       ครูตรี โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย

            ปัจจุบัน นายกิตติ  ปานมี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง ตั้งแต่ 29 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 395 คน มีข้าราชการครู  จำนวน 25 คน  ครูอัตราจ้าง 4 คน เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  และลูกจ้างชั่วคราว 8 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 2563)

            โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นโรงเรียนสภานักเรียนต้นแบบระดับประเทศ เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม โรงเรียนดีประจำตำบลต้นแบบ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเทียบเคียงระดับมาตรฐานสากล เป็นโรงเรียนสุจริต และโรงเรียนประชารัฐ

  วัฒนธรรมองค์กร        

            ครูและบุคลากรมีวัฒนธรรมขององค์กรที่เรียกว่า “วิถีครูบา” ครูบาในที่นี้คือ ครูบาศรีนวล ซึ่งได้ก่อตั้งโรงเรียน และท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ครูและบุคลากรในโรงเรียนและคนในชุมชนให้ความเคารพและศรัทธา เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษา และสร้างความเจริญให้ชุมชน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน  วิถีครูบา เป็นแนวทางของครูบาศรีนวลที่ครูและบุคลากรยึดถือ คือ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน อุทิศเวลาในการสร้างนักเรียนให้เป็นเพชรวชิระ ทุกคนจึงมีเป้าหมายร่วมกันในการปลูกฝังนักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซางทุกคนซึ่งถือเป็นลูกหลานครูบาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ผ่านกระบวนการความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ในบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่อบอุ่นและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

  สมรรถนะหลักของโรงเรียน            

              โรงเรียนวชิรป่าซางจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความแตกต่างของผู้เรียนรายบุคคล ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนมีความเชี่ยวชาญในการคัดกรองนักเรียน (ทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการพิจารณา  ให้คนพิการได้รับสิทธิการช่วยเหลือทางการศึกษา) และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรวม การจัดการบริหารการศึกษาระบบคุณภาพด้วยนวัตกรรม WP model มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของโรงเรียน คือ การที่ครูมีความเชี่ยวชาญในการคัดกรองนักเรียน ทำให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งเป็นแกนหลักในการทำให้โรงเรียนบรรลุพันธกิจ หรือทำให้โรงเรียนมีความได้เปรียบในการให้การบริการทางการศึกษาของตนเอง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-14 10:13:07 น.

โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053555372 อีเมล์: wp@wp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรพงษ์ จ๋าก๋าง โทรศัพท์: 0861988085 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]