โรงเรียนวชิรป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายวิเชียร  โปร่งจิตต์                            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นางนุดา  นามแก้ว                                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. นายเสน่ห์  จักขุเรือง                               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. นายประเสริฐ  มูลชีพ                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  5. นายสุรันต์  จุ่มเขียว                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  6. นายเดชา  ทองเพ็ญ                               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  7. นายปรีชา  ทะใจ                                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  8. นายประสิทธิ์  มณีวรรณ                          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  9. นายขยัน  พงศ์ดา                                    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  10. นายสมพล  แป้นน้อย                            กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  11. นางกมลณิชา  อุตสม                            กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  12. พระครูวิรุฬสุตการ                                  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
  13. พระครูสังฆรักษ์ติณณภพ  เขมาภิระโต   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
  14. นางกมลทิพย์  สายสุวรรณ                    กรรมการผู้แทนครู
  15. นายกิตติ  ปานมี                                    กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-14 10:13:07 น.

โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053555372 อีเมล์: wp@wp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรพงษ์ จ๋าก๋าง โทรศัพท์: 0861988085 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]