โรงเรียนวชิรป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
      1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
      2. พัฒนาผู้เรียนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21   
      3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้นำทางวิชาการที่มีศักยภาพสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
      5. ส่งเสริมเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้หลักบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์
      1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิต และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21
      2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมก้าวสู่สากล
      3. ครูเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้นำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างนวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
      4. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้หลักความเป็นประชาธิปไตย ร่วมสืบสานวัฒนธรรม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
      5. สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับพื้นที่จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม

  กลยุทธ์
       1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ที่สร้างทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากล
       2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม      มีเป้าหมายชีวิต และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21
       3. เสริมสร้างความสามัคคี สร้างคนดีสู่สังคม ตามวิถีประชาธิปไตย
       4. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียน
       5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางวิชาการอย่างครูมืออาชีพ
       6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
       7. สร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้หลักบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-14 10:13:07 น.

โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053555372 อีเมล์: wp@wp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรพงษ์ จ๋าก๋าง โทรศัพท์: 0861988085 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]