โรงเรียนวชิรป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
            1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
            2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพบุคลากรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
            3. พัฒนาหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
            4. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วม
            6. อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

  เป้าประสงค์

  1. เพื่อผู้เรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และตรงตามมาตรฐาน
  2. เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ
  3. เพื่อสถานศึกษามีระบบบริหารการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  4. เพื่อชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:37:27 น.

โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053555372 อีเมล์: wp@wp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรพงษ์ จ๋าก๋าง โทรศัพท์: 0861988085 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]