• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •    พันธกิจ

              2.  บริหารจัดการศึกษาระบบการดูแลผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดความปลอดภัย

            3.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                 ภายในองค์กร สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

            4.  จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร และเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

            5.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมโลก

            6.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของ

                 เศรษฐกิจพอเพียง

            7.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

  1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ใช้ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ       

   

  เป้าประสงค์

                                  

  1. โรงเรียนมีการจัดองค์กรโครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
  1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ที่ทันสมัย
  1. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  2. โรงเรียนมีการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. โรงเรียนมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการพัฒนาวิชาชีพสู่องค์กรอย่างมีคุณภาพ
  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  7. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร
  8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  9. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  10. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาได้ อย่างสร้างสรรค์
  11. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ
  12. ครูมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร และมีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning
  13. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
  14. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) อย่างสร้างสรรค์และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  15. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  16. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
  17. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  18. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานงานอาชีพ และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
  19. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างบ้าน ชุมชน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐ และเอกชนในการจัดการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-07 11:23:27 น.

โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053508546 อีเมล์: namdib.ndk199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะ โทรศัพท์: 0988049261 อีเมล์: bloodystonehead@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]