• Social network
 • เพลงมาร์ชโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
 •  ประวัติสถานศึกษา

                  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ   เปิดสอนระดับปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 1-2) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  และระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 โดยใช้อาคารของโรงเรียนการช่างสตรี เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  เปิดสอนครั้งแรกมีนักเรียน  27   คน ครู  1 คน  คือ นางสาวระเบียบ   สุขยิ่ง

                  ต่อมาจังหวัดลำปางได้รับงบประมาณเป็นเงิน  255,000 บาท    เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 004   1 หลัง พร้อมโรงอาหารและห้องน้ำห้องส้วม  โดยได้สร้างบริเวณที่ดินที่ได้รับบริจาค ณ ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  และได้รับงบประมาณเพิ่มอีก  4,500  บาท   สำหรับปรับพื้นที่และสร้างบ่อน้ำในโรงเรียน   ที่ดินดังกล่าวได้รับบริจาค  จากบุคคลดังต่อไปนี้

  พันเอกพิเศษพระเพ็ชรคีรี  ศรีสงคราม           บริจาค  8  ไร่  40   ตารางวา

  เจ้าวิเชียร   ณ   ลำปาง                                บริจาค  3  ไร่  3  งาน  12  ตารางวา

                         รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 11 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา คิดเป็นมูลค่าในขณะนั้นประมาณ    360,000 บาท

                 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจึงย้ายนักเรียนมาเรียน ณ อาคารสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2498 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ผู้บริจาคทั้ง 2 ท่าน ได้มอบที่ดินให้กับทางราชการ โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับสร้างอาคารเรียนให้ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ และเพื่ออุทิศให้แก่เจ้าผู้ครองนครลำปาง ซึ่งเป็นต้นตระกูล   “ณ ลำปาง”   ทางราชการจึงตั้งชื่อโรงเรียน ว่า

  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

   

   

  ที่ตั้ง :     โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ

                 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   รหัสไปรษณีย์ 52000   โทรศัพท์ 054-228175  

                 Facebookpage :Anuban Lampang

      Website: www.anubanlampang.ac.th


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-15 10:01:07 น.

โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-228175 อีเมล์: anubanlampangchannel@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ICT อนุบาลลำปางฯ โทรศัพท์: 054228175 อีเมล์: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]