• Social network
 • เพลงมาร์ชโรงเรียน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
  1 นายสมพร วะเท ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  2 พอ.ประพันธ์ ธรรมศิริ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  3 นางอรวรรณ บูรณเครือ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  4 นางสาวคมคาย ไพฑูรย์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  5 นางมณีวรรณ นกเจริญ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  6 นางศุภวรรณ  แสงเมือง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  7 นายจณาดล พันธุ์ทอง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  8 นายสุบิน ชุ่มตา กรรมการ ผู้แทน อปท.
  9 พระครูสิริรัตน์โสภิต  (ปธ.5 ดร.) กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
  10 นายจีรศักดิ์ ปันลำ กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
  11 นายชัยวัฒน์ จันทร์จิเรจรัศมี กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง
  12 นางยุพิน คนดี กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
  13 นายสุขะพณิชย์ ขจิตพงศ์พณิชย์ กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
  14 นายมนู วรรณารักษ์ กรรมการ ผู้แทนครู
  15 นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-15 10:01:07 น.

โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-228175 อีเมล์: anubanlampangchannel@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ICT อนุบาลลำปางฯ โทรศัพท์: 054228175 อีเมล์: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]