โรงเรียนบ้านแม่หีด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2.นำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้

  3.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  4.ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  5.ประสานผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 22:08:45 น.

โรงเรียนบ้านแม่หีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โทรศัพท์: 54260174 อีเมล์: mhschool.lp3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พาริณี แก้วนำ โทรศัพท์: 0848106853 อีเมล์: parinee16@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]