โรงเรียนบ้านวังโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  2. ปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนจนก่อเกิดเป็นนิสัย
  3. พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการ ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child center)
  4. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ มีความรักและศรัทธาในอาชีพ สามารถ พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 จัดหาและทำสื่อใหม่ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  5. สนับสนุนให้นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและเน้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกประเภท
  7. จัดหาสื่อ นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ สื่อ CAI ต่างๆ
  8. ใช้ระบบบริหารงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนและโรงเรียนออกไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน
  9. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนและปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน

  เป้าหมาย (Goal)

  เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังโป่ง ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจบรรลุผล จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

                     เป้าหมายที่ 1  สร้างความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา

                     เป้าหมายที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และมุ่งสู่ระดับสากลบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย

                     เป้าหมายที่ 3  นักเรียนทุกระดับชั้น กว่าร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                     เป้าหมายที่ 4  นักเรียนมีทักษะการทำงานและพื้นฐานอาชีพศักยภาพ

                     เป้าหมายที่ 5  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

                     เป้าหมายที่ 6  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับการพัฒนาด้วยภาพการเรียนรู้

                     เป้าหมายที่ 7  นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 18:54:03 น.

โรงเรียนบ้านวังโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โทรศัพท์: 0-5424-8476 อีเมล์: banwangpong@lpg3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: มณทิรา โตลำมะ โทรศัพท์: 0844812126 อีเมล์: Montira_toy@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]