โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 


 • ประกาศผลการเรียน
 • E–Service
 • eservice
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐานปฐมวัยให้เป็นองค์รวมอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ เรียนรู้อย่างมีความสุข 

  2. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสำนึกความเป็นไทยมีวินัย และมารยาทที่ดี

  3. ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร

  4. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีทักษะด้าน ICT และภาษาอังกฤษ

  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

  ุ6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน SMT ของ สสวท.และ โครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

  7. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ

  8. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา

  เป้าหมาย

  1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐานหลักสูตร

  2. เด็กปฐมวัยทุกคนเกิดความสำนึกความเป็นไทย มีวินัย และมารยาทที่ดี

  3. ผู้เรียนที่จบการศึกษาทุกคน เป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและสากล มีความเป็นไทย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน สังคมอย่างมีความสุข

  4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีทักษะด้าน ICT และภาษาอังกฤษ

  5. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน SMT ของ สสวท. และโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

  6. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ

  7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

  8. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ คุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-27 18:27:02 น.

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054269249 อีเมล์: anubal-hc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรภาส กันทะยอด โทรศัพท์: 0980461460 อีเมล์: candie1990@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]