• Link สำคัญ
 •  

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ้านแขม

  1.  นายชฎิล      ไชยกูล                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    ประธานการรมการ

  2.  นางสุพรรณี  คลังหิรัญ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ  

  3.  นายอุดม      วัฒนพันธ์                    ผู้แทนองค์กรศาสนา                            กรรมการ

  4.  นางอัจฉรา     เมฆแสน                    ผู้แทนผู้ปกครอง                                 กรรมการ

  5.  นางเสาวลักษณ์  เตชะนันท์              ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น               กรรมการ

  6.  นางอริสสรา   เครือบุญมา                ผู้แทนองค์กรชุมชน                              กรรมการ

  7.  นายสมควร    อุส่าห์                        ผู้แทนศิษย์เก่า                                    กรรมการ

  8.  นายอภิเษก    ปั๋นดี                         ผู้แทนครู                                            กรรมการ

  9.  นายมณฑล     อินเจือจันทร์             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแขม          กรรมการและเลขานุการ

                                                      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-25 14:31:14 น.

โรงเรียนวัดบ้านแขม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-330984 อีเมล์: wbkschool@watbankam.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: โชติกา มะวงศ์ไว โทรศัพท์: 0835784330 อีเมล์: chotikamawongwai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]