• Link สำคัญ
 •  

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

           1.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนสู่อาเซียน

           2.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

                อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

           3.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ

          4.  จัดระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-25 14:31:14 น.

โรงเรียนวัดบ้านแขม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-330984 อีเมล์: wbkschool@watbankam.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: โชติกา มะวงศ์ไว โทรศัพท์: 0835784330 อีเมล์: chotikamawongwai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]