• การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • [O39]  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  [O40]  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  [O41]  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
  [O43]  การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • อำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ

                     โรงเรียนอนุบาลบแม่เมาะ(ชุมชน1)  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2553 มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

  1.จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
  2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา
  3.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
  4.กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลในสถานศึกษา
  5.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสถานศึกษา
  6.ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา
  7.จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลในสถานศึกษา
  8.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  9.ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา
  10.ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการและบุคลากรของสถานศึกษา
  11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
  12.ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-17 11:44:34 น.

โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-266029 อีเมล์: maemoh.abms@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกศกานต์ นันเปียง โทรศัพท์: 0800649270 อีเมล์: katekarn@abms1.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]