• การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • [O39]  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  [O40]  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  [O41]  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
  [O43]  การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • ประวัติโรงเรียน
 •       โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเมาะ (เมาะหลวงศึกษา) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2476 อาศัยศาลาวัดเมาะหลวงเป็นที่เรียน ต่อมาปี พ.ศ. 2479 ขุนศรีมหิงสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองลำปาง ได้ซื้อที่ดินกลางหมู่บ้านเป็นสถานที่เรียนและได้ขยาย โดยผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยได้บริจาคที่ดิน จำนวน 19 ไร่ 3 งาน สร้างอาคารเรียน ในปี พ.ศ. 2500 และได้รับงบประมาณขยายอาคารเรียนและอาคารประกอบตลอดมา

       ปี พ.ศ. 2517 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งแรกของจังหวัดลำปาง

       ปี พ.ศ. 2534 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ขยายพื้นที่โรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ ทางโรงเรียนจึงได้ย้ายมายังพื้นที่ที่การไฟฟ้าจัดสรรให้ และการไฟฟ้าได้ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬาชดเชยให้ และเปิดทำการเรียนการสอนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2534

       ปี พ.ศ. 2537 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)

       บริเวณเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งสิ้นมีดังนี้

       พื้นที่ทั้งสิ้น  42  ไร่  1  งาน   50  ตารางวา

       ทิศเหนือ ติดกับ ถนนสาธารณะหมู่บ้าน
       ทิศใต้ ติดกับ ถนนสาธารณะหมู่บ้าน
       ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนสาธารณะหมู่บ้าน
       ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนสาธารณะหมู่บ้าน

       โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน ทั้งไฟฟ้า น้ำประปาและโทรศัพท์ นอกจากนี้ การคมนาคมติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ สะดวกสบายโดยทางรถยนต์ มีถนนลาดยางตัดผ่านทั้งด้านหน้าและด้านข้างโรงเรียน จึงสามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-17 11:44:34 น.

โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-266029 อีเมล์: maemoh.abms@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกศกานต์ นันเปียง โทรศัพท์: 0800649270 อีเมล์: katekarn@abms1.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]