• การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • [O39]  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  [O40]  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  [O41]  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
  [O43]  การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ชื่อ

    -นามสกุล

  ตำแหน่ง

  1.เด็กหญิงกฎชกร   หวั่นจี๋ ประธาน
  2. เด็กหญิงภัชราพร   วินทะไชย รองประธาน
  3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   จันแก้ว เลขานุการ
  4. เด็กหญิงศศิวิมล   ขันธิกุล เลขานุการ
  5.เด็กหญิงณัฐชญาวดี   อินทร์วงศ์ กรรมการ
  6.เด็กหญิงนริศา    ไทยเหนือ กรรมการ
  7. เด็กหญิงหทัยรัตน์   เยาะเย้ย กรรมการ
  8.เด็กหญิงนันทิชา   เกตุจันทร์ กรรมการ
  9. เด็กหญิงแพรดาว   เทศกาล กรรมการ
  10.เด็กหญิงศรัญญา   บุญชื่น กรรมการ
  11. เด็กหญิงพิชยา   สมานมาก กรรมการ
  12. เด็กหญิงปาริฉัตร   โอฐประไพร กรรมการ
  13. เด็กชายธนพัฒน์   ปิติภัชโภคิน กรรมการ
  14. เด็กชายพิทยา   สุริโย กรรมการ
  15. เด็กชายต้นแบบ   พระระฆัง กรรมการ
         

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-17 11:44:34 น.

โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-266029 อีเมล์: maemoh.abms@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกศกานต์ นันเปียง โทรศัพท์: 0800649270 อีเมล์: katekarn@abms1.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]