• Facebook ของโรงเรียน
 • เฟชบุ๊กของโรงเรียน

 • ประเมินออนไลน์
 • Phapangwittaya water project
 • คลิกเข้าเรียนรู้ Water Project

 • เพจโรงเรียนผาปังวิทยา
 • เพจของโรงเรียน

 • แนวทางการประเมินคุณภาพฯ
 • คลิกเข้าดูเนื้อหา

 • บริจาคผ่านระบบe-Donationของรร.
 • เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค โรงเรียนผาปังวิทยา

  0994000441355

  QRCODEรับบริจาค

  ผ่านระบบe-Donation ของโรงเรียน 

 • PPW NEWS 1/2562
 • (คลิกที่ here เพื่อเข้าชม

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน)

 • ระบบบริหารจัดการ(คูปองฯ)
 • แผนปฏิบัติการประจำปี
 • แผนฯประจำปี2550

  แผนฯประจำ2561

 • ประวัติโรงเรียน
 • . ข้อมูลทั่วไป

                ชื่อโรงเรียนผาปังวิทยา  ที่ตั้ง ๑๐๖ หมู่  ๓ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ โทร ๐-๕๔๘๓-๗๐๓๓ โทรสาร ๐-๕๔๘๓-๗๐๓๓

  เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื้อที่ ๒๑  ไร่     ๒   งาน     ๔๐   ตารางวา 

  เขตพื้นที่บริการ  มี   ๕  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  ๑ หมู่ที่  ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่  ๔ หมู่ที่  ๕   ตำบลผาปัง       

                ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนผาปังวิทยา  ชื่อเดิม  โรงเรียนประชาบาลตำบลผาปัง ๒  แยกมาจากโรงเรียนบ้านผาปัง
  (คันธชุมภูราษฎร์บำรุง) ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑๒ มิถุนายน  ๒๔๘๒โดยอาศัยวัดผาปังกลางเป็นสถานที่เรียน

            ๒๗ มีนาคม  ๒๔๘๒ได้ย้ายมาสร้างโรงเรียนชั่วคราวอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันนี้  โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก 

  นายผิว  อิ่นคำมา

            พ.ศ. ๒๔๙๕เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาลตำบลผาปัง ๒   เป็นโรงเรียนบ้านผาปังกลาง

            พ.ศ. ๒๕๐๐นายผิว  อิ่นคำมา  ครูใหญ่พร้อมคณะครูและนายอิ่นคำ  ตาคำชัย  ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านผาปังกลางพร้อมด้วยราษฎรหมู่ที่ ๓บ้านผาปังกลางและหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยไร่  ตำบลผาปัง   ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนถาวร  ตามแบบ ป.๒ขึ้นหลังหนึ่งโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

            พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ก  ขนาด ๕ ห้องเรียน ๑หลัง

            พ.ศ. ๒๕๑๖เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

            พ.ศ. ๒๕๒๒ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๒ก ขนาด ๒ ห้องเรียน ๑หลัง

            พ.ศ. ๒๕๒๘ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑หลังและได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๒๐/๒๕๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน  ๑หลัง

            พ.ศ. ๒๕๓๔กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ทางโรงเรียนบ้านผาปังกลางเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

            พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช๑๑๐๕/๒๙ ขนาด ๓ ห้องเรียน ๑หลัง

            พ.ศ. ๒๕๓๗โรงเรียนบ้านผาปังฯ และโรงเรียนบ้านโป่งขาม  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕–๖
  มาเรียนรวม

            พ.ศ. ๒๕๓๙คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง  อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ  เป็นโรงเรียนผาปังวิทยา

            พ.ศ. ๒๕๔๗ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาชั้นล่างของอาคารเรียน แบบ สปช ๑๐๕/๒๙

            พ.ศ. ๒๕๔๒ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต(ต้นแบบ)

            พ.ศ. ๒๕๔๒ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลผาปัง  ๕๑๙,๐๐๐บาท สร้างอาคารห้องสมุด

            พ.ศ. ๒๕๔๓โรงเรียนบ้านผาปังฯและโรงเรียนบ้านโป่งขามมาเรียนรวมทุกชั้นเรียน

            พ.ศ. ๒๕๔๔ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาของ สปอ.แม่พริก

            พ.ศ. ๒๕๔๕ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พ.ศ. ๒๕๔๔

            พ.ศ. ๒๕๔๙ได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  จำนวน  ๙๓๐,๐๐๐บาทสร้างอาคารอเนกประสงค์

            พ.ศ. ๒๕๕๐สร้างอาคารสังคมศึกษาฯ   จากวัสดุการรื้อถอนอาคารเรียนโรงเรียนบ้านผาปังฯ จำนวน ๑ หลังโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

            พ.ศ. ๒๕๕๐โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจาก สพท.ลำปางเขต ๒ ให้เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๒
  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

            พ.ศ. ๒๕๕๑คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนสร้างศาลาทรงไทย  ๑ หลัง  และสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน

            พ.ศ. ๒๕๕๒กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ติดตั้งถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์พร้อมอุปกรณ์  เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวัน

            พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดดีเด่น โรงเรียนเตรียมเข้าสู่มาตรฐานสากลของ สพท.ลำปาง เขต ๒ ให้เป็นโรงเรียนรักษ์ภาษาไทยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรางวัลชนะเลิศเหรียญทองภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์งานมหกรรมการศึกษาระดับประเทศ

        พ.ศ. ๒๕๕๖  -

       พ.ศ. ๒๕๕๗ -

       พ.ศ. ๒๕๕๘

       พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง แทนอาคารเดิมที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอน

       พ.ศ. ๒๕๖๐

       พ.ศ. ๒๕๖๑  

       พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร และงบซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 16:40:56 น.

โรงเรียนผาปังวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054-837033 อีเมล์: ppw52020112@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา อิ่มจันทร์ โทรศัพท์: 054837033 อีเมล์: aorae_aorae@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]