• Facebook ของโรงเรียน
 • เฟชบุ๊กของโรงเรียน

 • ประเมินออนไลน์
 • Phapangwittaya water project
 • คลิกเข้าเรียนรู้ Water Project

 • เพจโรงเรียนผาปังวิทยา
 • เพจของโรงเรียน

 • แนวทางการประเมินคุณภาพฯ
 • คลิกเข้าดูเนื้อหา

 • บริจาคผ่านระบบe-Donationของรร.
 • เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค โรงเรียนผาปังวิทยา

  0994000441355

  QRCODEรับบริจาค

  ผ่านระบบe-Donation ของโรงเรียน 

 • PPW NEWS 1/2562
 • (คลิกที่ here เพื่อเข้าชม

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน)

 • ระบบบริหารจัดการ(คูปองฯ)
 • แผนปฏิบัติการประจำปี
 • แผนฯประจำปี2550

  แผนฯประจำ2561

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนผาปังวิทยา สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒

  ประธานนักเรียน เด็กหญิงสุวดี อุตบัววงศ์

  รองประธานนักเรียนคนที่ ๑ เด็กหญิงกัญญารัตน์ จอมชัย

  เลขาสภานักเรียน นายอภิเชษฐ อินทรา

  เหรัญญิก เด็กหญิงวรรณนิศา ปัญญาดิบ

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เด็กหญิงณัฐวดี จอมชัย

  6. รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เด็กหญิงนันกานต์ วงศ์เครือ

  7. หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ด.ญ กัญญารัตน์ จอมชัย

  8. รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ด.ช ภูวดล ใจมูลวงศ์

  9. หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ ด.ช อุกฤษณ์ ไชยชมวงศ์

  10. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด.ช เอกพล เป็งลูน

  11. รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด.ญ ศิริกัญญา เตชะวงศ์

  12. หัวหน้าฝ่ายปฏิคม ด.ญ ณิชนันท์ อุดทา

  13. รองฝ่ายปฏิคม ด.ญ กมลวรรณ เกษรพรม

  14. หัวหน้าฝ่ายธุรการ ด.ญ สุวดี อุตบัววงศ์

  15.รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ เด็กชายอภิเชษฐ อินทรา

  16. หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน ด.ช เจษฏากรณ์ ใจมูลวงศ์

  17. หัวหน้างานดนตรี ด.ช ชิษณุพงษ์ ปันบ่อละ

  18. ผู้ช่วยหัวหน้างานดนตรี ด.ช จาตุรณต์ อิ่นคำมา

  19. หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ เด็กชายรัฐพงษ์ ติ๊ตาวงศ์

  20. หัวหน้าชั้นเรียนทุกชั้น

   

  คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  โรงเรียนผาปังวิทยา   สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒

   

   

   

  1. ประธานนักเรียน

  เด็กชายจาตุรนณ์  อิ่นคำมา

  1. รองประธานนักเรียนคนที่ ๑

  เด็กชายภูวดล  ใจมูลวงศ์

  1. เลขาสภานักเรียน

  เด็กหญิงนันทกานต์   วงศ์เครือ

  1. เหรัญญิก

  เด็กหญิงพิมลภัส  บุญมา

  1. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  เด็กหญิงนบพิมล  โสอิน

  เด็กชายภาณุพงษ์  ทาคำวงศ์

  1. หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

        เด็กชายธนภัทร   ไชมูลวงศ์

       เด็กชายพิทยุต   แน่นขัด

       เด็กชายศุภวิทย์  ใจต๊ะ

       เด็กหญิงกมลวรรณ  เกษรพรม

  1. หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

  เด็กชายพีรพล  จินะสะทุ่ง

  เด็กชายรัฐพล   เงางาม

  เด็กชายปฐมพงษ์  คำใจ

  เด็กชายปิยะชนม์  หล้าแดงสาย

  เด็กชายธนาธรณ์  กาฬปักษ์

  เด็กชายอภิศักดิ์  จาระณะ

  เด็กชายจิรัชญานนท์  ใจงาม

  1. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  เด็กชายณัฐนนท์  บุญมาแลบ

  เด็กหญิงอติกานต์  ฟูอุด

  1. หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  เด็กหญิงธิดารัตน์  จันขวา

  เด็กชายธีรภัทร  พรมสุข

  เด็กหญิง ยลดา ยะชะระ

   

   

  คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โรงเรียนผาปังวิทยา   สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒

  ๑.ประธานนักเรียน

  นายณภัทร   ทิพย์พิมพ์วงศ์

  ๒.รองประธานนักเรียน

                นายภูริพัฒน์  ตาอ้ายเทือก

  ๓.เลขาสภานักเรียน

  นางสาวไปรยา  ปาละเขียว

  ๔.เหรัญญิก

  นางสาวภาวินี  เสนสุวรรณ

  ๕.หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  นางสาวนรินทร์  คุณดา

  นางสาวภาวินี  เสนสุวรรณ

  ๖.หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

  นางสาวรวิภา  คำภิละปาวงศ์

  นางสาวไปรยา  ปาละเขียว

  เด็กหญิงพิมพ์ชรัตน์  มูลคำปลิว

  ๗.หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

  นายนพัตธร  ตาบุตรวงศ์

  นายลัทธพล  อิ่นคำมา

  เด็กชายศุภกิต   ไล้ทอง

  เด็กชายทรงวุฒิ   สุภาวงศ์

      ๙.   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  นายลัทธพล   อิ่นคำมา

  หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  เด็กหญิงพรทิชา  เสนจุ้ม

  เด็กชายภานุกร   ตาอ้ายเทือก

  เด็กชายชิษณุพงษ์  มูลคำปลิว

      ๑๐. หัวหน้าฝ่ายธุรการ

  เด็กชายธนภูมิ ตาคำเที่ยง

  เด็กหญิงสุภัสสร  สุวงศ์เครือ

  ๑๑.  หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน

  เด็กชายนนทกร   ทองงาม

  นายพุฒิพงษ์   สอนลือ

       ๑๒.  หัวหน้างานดนตรี

  เด็กชายธนภัทร   เดชะคำภู

  เด็กชายคัคเนศว์  อภิดา

       ๑๓. หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ

            นายศุภกิตติ์   กันทะหล้า

            เด็กชายปกาษิต   ยะฟู

       ๑๔.  หัวหน้าชั้นเรียนทุกชั้น

         

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 16:40:56 น.

โรงเรียนผาปังวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054-837033 อีเมล์: ppw52020112@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา อิ่มจันทร์ โทรศัพท์: 054837033 อีเมล์: aorae_aorae@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]