• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

                  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะการใช้เทคโนโลยี  ส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพ  ความเป็นไทยและรักษ์สิ่งแวดล้อม  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

                  3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  4. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

                  5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยสร้างระบบภาคีเครือข่ายในการระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 15:44:50 น.

โรงเรียนเมืองมายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054825186 อีเมล์: office156@mml.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อุดมศักดิ์ แสนจิตต์ โทรศัพท์: 0817841052 อีเมล์: udoms4254@mml.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]