โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 


 • ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 • SITES KWS_Alumni

 • เรียนเสริมเพิ่มความรู้
 • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

  ติวฟรี

   

   

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  (ปี2563-2566)

   

  1. นายพิเชฐ  ทินอยู่ ประธานกรรมการ

  2. นายนิคม วงศ์อินต๊ะวัง  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 

  3. นายอุทัย  วรรณโวหาร กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 

  4. นายมิตร ธรรมวงศ์  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 

  5. นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  6. นางสาวนงคราญ ต่างถิ่น กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 

  7. พระครูพิสุทธพัฒนพิธาน  (เจ้าคณะอำเภอ) กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ 

  8. นายวัฒนา สิทธิวัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  9. นายเสน่ห์  สายต่างใจ ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

   

   

  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รวมทั้งอำนาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. กำกับการดำเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฏหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่างๆของสถานศึกษา

  3. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ตามที่กฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากำหนด

  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ------------------------------------------

  บทบาทกรรมการสถานศึกษา

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีทุกโรงเรียน โดยให้มีจำนวนแตกต่างกันไปตามขนาดที่นับจากจำนวนนักเรียนในโรงเรียนนั้น และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อกำกับและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ดังนี้..

  หน้าที่ข้อ 1 กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ศึกษาและทำความเข้าใจในความมุ่งหมายหลักการของหารจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542

  2. ศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของชุมชน/ท้องถิ่น ที่ตั้งของสถานศึกษา

  3. กำหนดนโยบาย เป้า หมาย และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

  4. กำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ด้านวิชาการบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ กิจกรรม 

  5. กำหนดให้สถานศึกษา จัดทำธรรมนูญโรงเรียน

  หน้าที่ ข้อ 2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

  2. พิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปี กับแผนพัฒนาของสถานศึกษา

  3. พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการหรือ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กิจกรรม งาน/โครงงานที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา

  4. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา

  หน้าที่ ข้อ 3 ให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ศึกษาหลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. พิจารณาความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3. พิจารณาความถูกต้องความสมบูรณ์ของสาระการเรียนรู้และความสอดคล้องกับความต้องการ ของท้องถิ่น

  4. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา

  หน้าที่ ข้อ 4 ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. กำหนดแผนการก ากับและติดตามร่วมกับสถานศึกษา ได้แก่ วิธีการ ระยะเวลา

  2. ดำเนินการกำกับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนที่กำหนดไว้ โดยใช้เครื่องมือ ที่หลากหลาย

  3. ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สถานศึกษาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและขวัญกำลังใจในการ ดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนและมีวิธีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  หน้าที่ ข้อ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมี คุณภาพและได้มาตรฐาน มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. สถานศึกษาจัดทำข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เรียนการคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจ

  2. สนับสนุนและจัดหาที่เรียนให้แก่เด็กในพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในสถานศึกษาให้มากที่สุด

  3. จัดหาทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งจำเป็นอื่น ๆ แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลน

  หน้าที่ ข้อ 6 พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการ พัฒนาเต็มศักยภาพ มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. สนับสนุนให้เด็กพิการ ได้มีการเรียนร่วมกับเด็กปกติ

  2. สอดส่อง ดูแลเด็กที่ได้รับการทารุณ กดขี่ ข่มเหง ล่วงละเมิดทางเพศ ใช้แรงงานเด็ก กักขัง ฯลฯ ให้ได้รับความช่วยเหลือและส่งไปขอรับบริการที่เหมาะสม

  3. สอดส่อง ดูแลเด็กที่มีความบกพร่อง ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้หรือมีร่างกายที่พิการ หรือทุพพลภาพหรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสให้ได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

  4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาให้แก่เด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคล ให้มากที่สุด

  5. สนับสนุน ส่งเสริมการท างานร่วมกับ องค์กรการพิทักษ์สิทธิเด็ก

  หน้าที่ ข้อ 7 เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงาน บุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  การบริหารจัดการด้านวิชาการ

  1. มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานวิชาการของศึกษา

  2. มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียน

  การบริหารจัดการด้านงบประมาณ

  1. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการบริหารใช้งบประมาณของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ

  2. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล

  การบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล

  1. มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษาและส่งเสริมให้มีการ พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

  2. ให้ขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา

  หน้าที่ข้อ 8 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ มีแนว ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. หารายได้ทรัพย์สินและทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการสอน

  2. ส่งเสริมและกำกับติดตามการใช้วิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  3. ส่งเสริมและกำกับติดตามเพื่อให้สถานศึกษากิจกรรมที่ศึกษาจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่นและของชาติ พร้อมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเหมาะสม และโอกาสอันสมควร

  หน้าที่ข้อที่9 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ ท้องถิ่น มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการและให้บริการด้านต่างๆ แก่ชุมชน

  หน้าที่ข้อ 10 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อ สาธารณชน มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการดำเนินงานประจ าปี

  2. เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานประจ าปี

  3. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาก่อนเผยแพร่ของสาธารณชน

  หน้าที่ ข้อ 11 แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อการดำเนินงานตามระเบียบนี้ ตามที่ เห็นสมควร มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  ประธานกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมและ ความจำเป็นในแต่ละกรณี

  -----------------------------

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-14 14:57:44 น.

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054281382 อีเมล์: kokhawittayakom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสน่ห์ สายต่างใจ โทรศัพท์: 0909509869 อีเมล์: sanayedu@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]