โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 


 • ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 • SITES KWS_Alumni

 • เรียนเสริมเพิ่มความรู้
 • แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

  ติวฟรี

   

   

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.      จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๒.      พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ๓.      จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๔.      พัฒนาแหล่งเรียนรู้  จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  ๕.      พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน

  ๖.      พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลัก            ธรรมาภิบาล

  ๗.      ประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

            ๑. สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

  ๒. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

  ๓. สร้างเครือข่ายทางการศึกษาในการพัฒนาองค์กร

  ๔. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  ๕. เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา

  ๖. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

  ๗. เพื่อพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ๘. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพื่อประกอบวิชาชีพ

  ๙. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

  ๑๐. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

  ๑๑. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์

  ๑๒. เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้เรียน

  ๑๓. เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาแก่ผู้เรียน

  ๑๔. เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่

  ๑๕. เพื่อพัฒนานักเรียนมีด้านทักษะการดำรงชีวิต  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-14 14:57:44 น.

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054281382 อีเมล์: kokhawittayakom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสน่ห์ สายต่างใจ โทรศัพท์: 0909509869 อีเมล์: sanayedu@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]