โรงเรียนบ้านเชียงยืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ ( Mission )

  1. จัดการศึกษา 2 ระดับ คือก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา

           2. พัฒนาและจัดระบบการบริหารการจัดการ  พัฒนาบุคลากร แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

           3. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  นำนวัตกรรม  มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน

           4. โรงเรียนจัดกิจกรรมเน้นนักเรียนให้มีวินัยและรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์  ( Goal )

  1. นักเรียนลงมือปฏิบัติ  ประยุกต์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปเป็นรายได้ภายในครอบครัว

  2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยนำนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม  ตามศักยภาพของผู้เรียน

  3. นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมที่เน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีวินัย   และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  4.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านเชียงยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054701161 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นภาพร พรมวัน โทรศัพท์: 0857104341 อีเมล์: np.pompam2535@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]