• ประวัติโรงเรียน
 •    ประวัติโรงเรียนบ้านซาวหลวง 

                 โรงเรียนบ้านซาวหลวง    ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16    มกราคม   พ.ศ.  2476    ที่บ้านหมู่ที่   5  ตำบลสวก  ปีการศึกษา  2522  ชาวบ้านหมู่ที่  5  และ  7  เห็นว่าสถานที่ตั้งของโรงเรียนคับแคบ  อีกทั้งจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี  ไม่สามารถขยายอาคารเรียนต่อไปได้  จึงได้ย้ายไปตั้ง ณ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน  ซึ่งมีเนื้อที่  13  ไร่  2  งาน  59.7  ตารางวา  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ก  (ตึก)  จำนวน  1  หลังจำนวน  4  ห้องเรียน  จำนวนเงิน  435.000  บาท  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น 1  ถึงชั้นป. 6  ตามหลักสูตรประถมศึกษาปี  2521    ปีการศึกษา  2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  นน. 01  (ตึก)  ขนาด  3  ห้องเรียนพร้อมด้วยครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน  จำนวน  425,000  บาท   และส้วมแบบ  นน.  09  ขนาด  3  ที่นั่ง  ราคา 28,500  บาท   

  ปีการศึกษา  2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ  สปช. 203 กว้าง 10 เมตรยาว  20  เมตร เป็นเงิน  350.000บาทและส้วมแบบ สปช. 601ขนาด  3  ที่นั่งราคา  27,500  บาท      

  ปีการศึกษา  2528  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  ถังเก็บน้ำ แบบ  ฝ. 33   จำนวน  ราคา  35,500  บาท และอาคารเรียน แบบ  สปช. 105 / 26 ใต้ถุนสูง    ขนาด  4  ห้องเรียน   ราคา  826,000  บาท  การศึกษา  2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  อาคารเรียนแบบ  สปช. 102 / 26    ขนาด  2  ห้องเรียน   ราคา  240,000  บาท  

  ปีการศึกษา  2534  กรมประมงได้ขุดบ่อเลี้ยงปลาให้โรงเรียนด้วยงบประมาณ  101, 500  บาท    

  ปีการศึกษา  2535  รพช.น่าน  ได้สร้างถังเก็บน้ำฝนขนาดกว้าง  2. 50 ม.  สูง  1.50  ม. ให้โรงเรียนด้วยงบประมาณ  80,000  บาท     

  ปี  พ.ศ.   2537  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  70,000 บาทสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.33  พิเศษ  จำนวน  4  ถัง     

  ปี  พ.ศ.   2540  กรมทรัพยากรธรณี  ได้ขุดเจาะบ่อบาดาล  ลึก  122  เมตร  พร้อมติดตั้งเครื่องดูดน้ำอัตโนมัติใต้ดิน  ให้โรงเรียน   

  ปีการศึกษา  2543  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้  ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองน่าน

  ปีการศึกษา  2544  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดน่าน  ซึ่งดำเนินการโดย  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  

  ปีการศึกษา  2545  เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือจากคณะครู  ชุมชน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน         

  ปีการศึกษา  2552  เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง  2551)    ซึ่งเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือจากคณะครู  ชุมชน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

  ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล   

  ปีการรศึกษา  2555  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2555 - 2558)

  ปีการศึกษา  2556   ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

  คำขวัญของโรงเรียน      

         “  เรียนรู้คู่คุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  ”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0892667109 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธงชัย ช่อฟ้า โทรศัพท์: 0892667109 อีเมล์: panlopyoon@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]