• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

  2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

  3. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

  5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

  6. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

  8.พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านซาวหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0892667109 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธงชัย ช่อฟ้า โทรศัพท์: 0892667109 อีเมล์: panlopyoon@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]