โรงเรียนบ้านถืมตอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริหารทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ อย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน สนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
  2. ปฏิรูปการจัดการศึกษามาทั้งระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติและตามแผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มอาเซียน
  3. พัฒนาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ให้เพียงพอมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  4. นำนวัตกรรมทางการศึกษา ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  5. จัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียน เป็นคนดี มีความรู้ มีการดำรงชีวิตตามวิถีปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีดนตรีพื้นบ้าน

  ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทางการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ

  เป้าหมาย

  1. นักเรียนทุกคนมีความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์คุณภาพ มาตรฐานการศึกษาของชาติและเป้าหมายการศึกษาของกลุ่มอาเซียน
  2. สถานศึกษามีระบบการบริหารงาน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  3. สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ของนักเรียนและประชาชน ชุมชนในตำบลถืมตอง
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีการดำรงชีวิต ตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีดนตรีพื้นบ้านของท้องถิ่น
  6. โรงเรียนบ้านถืมตองมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ผ่านการรับรองจากการประเมินภานนอก

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านถืมตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0899543077 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐวุฒิ หลวงขันธุ์ โทรศัพท์: 0871720766 อีเมล์: kru_king2010@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]