• ศูนย์ต้นแบบปฐมวัย
 • ภาษาจีนที่ศรีเวียงสา
 • คำสั่งและบันทึกข้อความ
 • รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
 • ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ประวัติโรงเรียน
 •       ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร

       โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  เดิมตั้งอยู่ที่หน้าที่หน้าวัดบุญยืนพระอารามหลวง ถนนเจ้าฟ้า หมู่ที่ 4  ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีพื้นที่ 3 ไร่ เดิมเป็นที่ดินว่างเปล่าติดกับวัดบุญยืน “ขุนษารัฐ” นายอำเภอเวียงสา ขณะนั้นได้ยกที่ดินบริเวณดังกล่าวให้ปลูกสร้างโรงเรียนเมื่อ  พ.ศ. 2460    ชื่อว่า “โรงเรียนประสิทธิ์สังฆประพันธ์” อาคารหลังแรกเป็นอาคารทรงปั้นหยาชั้นเดียวมุงด้วยกระเบื้อง   ดินเผา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลกลางเวียง” (ศรีเวียงสาวิทยาคาร) และต่อมาประมาณ พ.ศ.2495  ได้ใช้ชื่อ  “โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร” จนถึงปัจจุบัน

        พ.ศ. 2472 ราษฎรได้บริจาคเงินสมทบสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเป็นเงิน 1,862 บาท  ต่อมาอาคารชำรุดจึงได้รื้อถอนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2481

        พ.ศ. 2494 ได้สร้างอาคารไม้ สองชั้นทรงปั้นหยา  มุงด้วยซีเมนต์  ทางทิศเหนือติดถนน โดยใช้เงินของกระทรวงศึกษาธิการ  610 บาทและเงินราษฎรบริจาคสมทบอาคารเรียนหลังนี้ใช้มาเป็นเวลานานประมาณ 36 ปี ชำรุดได้รื้อถอน เมื่อ พ.ศ. 2518

        พ.ศ. 2495 กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กทุกอำเภอ ทางจังหวัดได้คัดเลือก นายเสรี  รังแก้ว  ครูใหญ่ให้ไปอบรมที่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงประสานมิตร กรุงเทพฯ และ ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2495  ในเดือนมกราคม  พ.ศ. 2496 ได้รับความร่วมมือจากคณะครูในอำเภอเวียงสา ผู้ปกครองนักเรียนจัดงาน และบริจาคเงิน 9,150 บาทก่อสร้างชั้นเด็กเล็ก ต่อมาเกิดชำรุดได้รื้อถอนประมาณ พ.ศ. 2514

        พ.ศ. 2500  พลเอกมังกร  พรหมโยธี  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีนักเรียนมาก อาคารไม่เพียงพอจึงอนุมัติงบประมาณจำนวน  150,000 บาทสร้างอาคารเรียนแบบ 004 ขนาด 6 ห้องเรียน เริ่มใช้อาคารหลังนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2502 ปัจจุบันได้ทำการขอรื้อถอนและนำไม้มาประกอบสร้างต่อเติมอาคารเป็นห้องพิเศษ เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

        พ.ศ. 2514  กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณ 300,000 บาทสร้างอาคารเรียนแบบ นน.017 ขนาด 8 ห้อง ได้ย้ายมาสร้างที่แห่งใหม่ในปี พ.ศ. 2530 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 61,000 บาท 

        พ.ศ. 2518  กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณ 300,000 บาท สร้างโรงอาหาร  และย้ายมาสร้างที่ใหม่ปี พ.ศ. 2530 

        พ.ศ. 2520 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้จัดสรรงบประมาณ 561,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข ขนาด 6 ห้องเรียนใต้ถุนอาคารหลังนี้ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจาก       สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นจำนวนเงิน  361,000 บาท รื้อย้ายมาสร้างที่ปัจจุบัน  และได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง จำนวนเงิน 200,000 บาท

        พ.ศ. 2520 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้จัดสรรงบประมาณ 561,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ขนาด 6 ห้องเรียนใต้ถุนอาคารหลังนี้ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นจำนวนเงิน  361,000 บาท รื้อย้ายมาสร้างที่ปัจจุบันและได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมชั้นล่างจำนวนเงิน 200,000 บาท

        พ.ศ. 2521  โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ได้รับรางวัลดีเด่นของมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาประชาบาล ในการประกวดโรงเรียนปีการศึกษา 2521 โดยมีอาจารย์เฉลา รังแก้ว รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่  ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครู  นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี

         ต่อมาทางราชการเห็นว่าบริเวณโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร คับแคบและบังทัศนียภาพของวัดบุญยืนพระอารามหลวง  นายแท้  คงห้วยรอบ ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดน่าน  ได้มอบหมายให้นายรังสรรค์  ชัยแก้ว อาจารย์ใหญ่หาข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายโรงเรียนไปสร้างที่โรงเรียนเวียงสา ปัจจุบัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข  ถนนยันตรกิจโกศล  ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ห่างจากที่ตั้งโรงเรียนเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร ได้รับเงินบริจาคจากชมรมผู้รับเหมาจังหวัดน่าน จำนวน 261,400 บาท ข้าราชการครูในสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน พ่อค้า ประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันทอดกฐินและช่วยบริจาคจำนวนเงิน 36,000 บาท ร่วมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท มอบให้โรงเรียนไปซื้อที่ดิน เพื่อย้ายไปอยู่ใหม่มีเนื้อที่ประมาณ  3๗ ไร่ ๒ งาน ด้านหน้าได้สร้างสนามกีฬาอำเภอเวียงสา

         พ.ศ. 2525  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณ 361,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ นน. 01 จำนวน 2 ห้อง ปัจจุบัน ใช้เป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ

         พฤษภาคม 2525 ทางสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ยุบรวมโรงเรียนบ้านต้นหนุน ซึ่งมีนักเรียนไม่ถึง 20 คน  ครูจำนวน 3 คน มารวมกับโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
   

         ปีงบประมาณ 2526 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ก่อสร้างอาคารเรียน และรื้อย้ายอาคารเรียน  อาคารประกอบ ดังนี้

            1. ได้รับงบประมาณรื้อย้ายอาคารเรียนแบบ ป.1ข  ใต้ถุนสูงจำนวน 6 ห้องเรียน จากโรงเรียนเดิม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2526 งบประมาณจำนวน 361,000 บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม  2526  จึงได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ชั้นเรียน ขึ้นมาเรียน

            2. ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 416/2  อาคาร 2 ชั้น ใต้ถุนสูง จำนวน 12 ห้องเรียน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2526 งบประมาณ 3,120,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2526

            3. ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ นน. 05  งบประมาณ 450,000 บาท

            4. ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 612 / 26  จำนวน 1 หลัง จำนวน 10 ที่นั่ง งบประมาณ 161,000 บาท  
   

        ปีงบประมาณ 2527  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณให้ดังนี้

            1. ต่อเติมชั้นล่างอาคารแบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง จำนวน 6 ห้องเรียน งบประมาณ 200,000 บาท

            2. ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 612 / 26  จำนวน 1 หลัง จำนวน 10 ที่นั่งงบประมาณ 100,000 บาท  

            3.  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 งบประมาณ 200,000 บาท  

     
       12 เมษายน 2528 นายสมชัย วุฒิปรีชา เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้มาเป็นประธานเปิดป้ายนามอาคารเรียนแบบ สปช. 416/2 “อาคารศรีเวียงสาประชารัฐ”

       ปีงบประมาณ 2530  ได้รับจัดสรรงบประมาณรื้ออาคารเรียน 017 จากอาคารเดิม งบประมาณ 270,000 บาท

       ปีการศึกษา  2532  ย้ายนักเรียนอนุบาลจากโรงเรียนเดิมมาเรียนรวมกัน ได้รับอนุมัติยกฐานะโรงเรียนจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2532       นายรังสรรค์  ชัยแก้ว ได้รับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการโรงเรียน”

       ปีการศึกษา  2532  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206  ราคา 270,000 บาท  

       ปีการศึกษา 2533  ได้รับจัดสรรงบประมาณรื้อย้ายอาคารเรียนบ้านต้นหนุนมาสร้างเป็นบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 180,000 บาท  

       ปีการศึกษา 2535  ได้รับงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน สร้างถังเก็บน้ำฝน โดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นผู้ดำเนินการ

       ปีการศึกษา 2536  ได้รับงบประมาณในการสร้างส้วม แบบ  จำนวน 1 หลัง จำนวน 2 ที่นั่งงบประมาณ 45,000 บาท 

       ปีการศึกษา 2543  ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองบริจาคเงินสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าโรงเรียนติดถนนยันตรกิจโกศล  สายแพร่ - น่าน  ระยะยาว  30 เมตร งบประมาณ 300,000 บาท  

       ปีการศึกษา 2544 ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาจังหวัดน่าน นายสนม นวสิทธิ์ ดำเนินการขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาดกว้าง  20  เมตร ยาว  40 เมตร คิดเป็นเงิน 50,000 บาท 

       ปีการศึกษา 2544  ได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1- 2 สร้างห้องน้ำห้องส้วมให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 2 หลัง  2 ที่นั่ง  งบประมาณ 20,500 บาท

       ปีการศึกษา 2545 นายเอกชัย จันต๊ะ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร

       ปีการศึกษา 2549  นายเอกชัย จันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ ได้แต่งตั้งมอบหมายให้นางปิยนุช  กาวิละแพทย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทน ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2549

       24 พฤศจิกายน 2549 นางปิยนุช  กาวิละแพทย์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหก อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน

       1 ธันวาคม  2549  นายปราโมทย์  ใจสุดา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 

        ปีการศึกษา 2552 นายสุรเชษ งานอุดม  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร

        ปีการศึกษา  2555  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างสนามฟุตซอล  จำนวน 1 สนาม จำนวนเงิน  2,500,000  บาท

        ปีงบประมาณ 2555 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  จำนวน  1 สนาม จำนวนเงิน  134,100  บาท

        ปีงบประมาณ 2555  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น-พื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ เป็นตึก 4 ชั้น ใต้ถุนสูง  จำนวน  18  ห้องเรียน งบประมาณ  17,218,000.00  บาท สร้างแล้วเสร็จทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม 2556  โดย นายทัศนัย  สุขเจริญ  นายอำเภอเวียงสา

        30 กันยายน  2557 นายปราโมทย์  ใจสุดา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร เกษียณอายุราชการ ได้มอบหมายให้นายสุรเชษ  งานอุดม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  ถึงวันที่ 25  พฤศจิกายน  2557

          25  พฤศจิกายน  2557  นายวุฒิศักดิ์  เตชะบุญ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  

          1 มกราคม  2559  พัฒนาก่อสร้างป้ายโรงเรียน บริเวณด้านหน้าโรงเรียนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชนและผู้มีอุปการคุณ  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  322,730  บาท

          1  เมษายน  2559 ก่อสร้างห้องผลงานและเกียรติยศ เพื่อนำเสนอผลงานโรงเรียนและประชุมคณะหน่วยงานต่าง ๆ ราคา  300,000  บาท  โดยไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ

          30  ตุลาคม  2559  สร้างหลังคาโดมในบริเวณสนามฟุตซอล พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องเสียง โดยไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,750,000 บาท  เพื่อใช้ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา จัดกิจกรรมของนักเรียน ชุมชนในการออกกำลังกาย และบริการหน่วยงานต่าง ๆ

         11  กุมภาพันธ์  2561 ประสานงานกับสโมสรโรตารีเวียงสาของบประมาณสร้างแทงค์น้ำขนาด 20,000 ลิตร  ราคา  285,000  บาท  จากสโมสรโรตารีสำโรง  กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค

         11  กุมภาพันธ์  2561 ประสานงานบริษัทแพร่ธำรงวิทย์ ปรับผิวถนนโดยการราดยางถนนบริเวณระหว่างอาคาร 3 และสนามฟุตซอล   ราคา  50,000  บาท 

         พฤษภาคม  2561  สร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ โดยการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ราคา  200,000  บาท

         มิถุนายน  2561   สร้างหลังคาโดมบริเวณหน้าโรงอาหาร โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  ราคา  190,000  บาท

         ตุลาคม  2562  ปรับปรุงปูกระเบื้องใต้ถุนอาคาร 4 ราคา  110,000  บาทและสร้างอ่างใช้สำหรับดื่มน้ำ และล้างมือ ข้างอาคาร 4 ราคา 50,000  บาท โดยใช้งบประมาณจากการบริจาคของกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  ผู้ปกครองนักเรียน  ครูบุคลกรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาหน่วยงานต่าง ๆ รวมงบที่สร้างทั้งหมด  160,000  บาท

          พฤศจิกายน  2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างอาคารเรียน สปช.103/26   จำนวน  3  ห้องเรียน ราคา  1,565,000  บาท

          กันยายน  2562  จัดหารถยนต์มินิบัส 28  ที่นั่ง โดยใช้เงินงบจากกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน  ราคา  600,000  บาท 

         มิถุนายน 2562  ปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนชั้น 2-4 อาคาร 4 (อาคารบานบุรีศรีเวียงสา) โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษาจากการระดมทุนจากผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค งบประมาณ 380,000 บาท

          กรกฎาคม 2562 ปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนอาคารศรีเวียงสาประชารัฐ โดยการก่อผนังอิฐบล๊อกประสาน ติดตั้งกระจก พร้อมระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง พัดลม เครื่องปรับอากาศ โดยใช้เงินงบจากรายได้สถานศึกษาจากการบริจาค และรายได้ของสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร เป็นจำนวนเงินดำเนินการ  350,000 บาท

         กันยายน 2562 ปรับปรุงต่อเติมหลังคาด้านหน้าระเบียงชั้น 2 อาคาร 3 กันแดดกันฝน โดยใช้งบประมาณจากโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และงบจากกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร เป็นจำนวนเงิน 90,000  บาท  

        มกราคม 2563  ปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรียนรื้อตาข่ายเหล็กออก ก่ออิฐบล็อกประสานตลอดแนว  โดยใช้งบจากการบริจาคทั่วไป เป็นจำนวนเงิน  200,000  บาท

         มิถุนายน  2563  ราดยางถนนภายในโรงเรียนเส้นจากหน้าอาคารห้องสมุด ถึงโรงอาหาร โดยใช้งบจากการบริจาคทั่วไป  เป็นจำนวนเงิน  120,000  บาท

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-08 10:26:23 น.

โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054690905 อีเมล์: sriwiangsa.nan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัลยา ดีสีใส โทรศัพท์: 0895597241 อีเมล์: wunlayadee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]