• ศูนย์ต้นแบบปฐมวัย
 • ภาษาจีนที่ศรีเวียงสา
 • คำสั่งและบันทึกข้อความ
 • รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
 • ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
 • เผยแพร่ผลงาน
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
  ประจำปีการศึกษา 2563


  ประธานนักเรียน
  ด.ญ.ธมนวรรณ ชาวเหนือ


  รองประธาน
  1. ด.ญ.ธันราดา สุยะนา 2. ด.ช.อชิระ สองสีซ้าย


  เลขานุการ
  ด.ญ.ภูริชญา หมั่นจินะ


  เหรัญญิก
  1. ด.ญ.ปาณิสรา จันทร์ต๊ะ 2. ด.ญ.รวินท์นิภา บุราคร


  ประชาสัมพันธ์
  ด.ญ.ธนัชชา ธาวัน
  ด.ญ.จิตตรพัชร์ ขวัญวงเปรม
  ด.ญ.นิรัชนก ส่องแสง
  ด.ญ.ธมนวรรณ ชาวเหนือ
  ด.ญ.ปาณิสรา จันทร์ต๊ะ
  ด.ญ.รวินทร์นิภา บุราคร
  ด.ญ.ณัฐมน วัชราชัน
  ด.ญ.ธันธารา สุยะนา
  ด.ญ.ภูริชญา หมั่นจินะ
  ด.ญ.ตรีชฎา รุ่งรัต
  ด.ญ.ชินดาภา กลนะวัน
  ด.ญ.ศศิวิมล ใจคำลือ
  ด.ญ.นิรัชพร ธะนะคำ
  ด.ญ.พรรณพร ไชยคำ
  ด.ญ.ณัฐณิชา คำลือ

  ฝ่ายวิชาการ
  ด.ญ.พรรณพร ไชยคำ
  ด.ญ.ณัฐณิชา คำลือ

  ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
  ด.ช.ธนกร ใจจันทร์
  ด.ช.วิรภัทร รินฤทธิ์

  ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
  ด.ช.วรวิชญ์ ตาขัน
  ด.ช.ศุภาณัฐ คำนนท์
  ด.ช.นรวิชญ์ ใจยศ
  ด.ช.ชาญยุทธ คำยันต์
  ด.ช.ณัฐภัทร ณ น่าน

  ฝ่ายสถานที่
  ด.ญ.นิรัชพร ธนะคำ
  ดญ.ศศิวิมล ใจคำลือ
  ด.ญ.ปวริศา อิ่นคำ
  ด.ช.อรรถพล มะโนชัย
  ด.ช.ณัฐนันท์ ตาคำสา

  ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
  ด.ญ.กัญญาณัฐ หมั่นชะนะสงคราม
  ด.ญ.นภัสนัน ภูเขาลาด

  ฝ่ายปฏิคม
  ด.ญ.ศศิวิมล ใจคำลือ
  ด.ญ.นิรัชพร ธะนะคำ
  ด.ญ.ภูริชญา หมันจินะ
  ด.ญ.รวินทร์นิภา บุราคร
  ด.ญ.ปาณิสรา จันทร์ต๊ะ
  ด.ญ.ธมนวรรณ ชาวเหนือ
  ด.ญ.ตรีชฎา รุ่งรัตชกิจ
  ด.ญ.ธันธาดา สุยะนา
  ด.ญ.พรรณพร ไชยคำ
  ด.ญ.ฑิฆัมพร ลาวเปียง

  ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  ด.ญ.ตรีชฎา รุ่งรัตชกิจ
  ด.ญ.จิตรพัฒ ขวัญวงเปรม
  ด.ญ.ธมนวรรณ ชาวเหนือ
  ด.ญ.นิรัชนก ส่องแสง
  ด.ญ.ธนัชชา ธาวัน

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
  ด.ญ.ศุภนิดา อนุมา
  ด.ญ.ชลนิชา สมบูรณ์
  ด.ญ.ชนทรัพย์ จักรมูล
  ด.ญ.พีรดา วิสาสิทธิ์
  ด.ญ.ชินดาภา กุลนะวัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-08 10:26:23 น.

โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054690905 อีเมล์: sriwiangsa.nan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัลยา ดีสีใส โทรศัพท์: 0895597241 อีเมล์: wunlayadee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]